Toestand milieu Europese Unie blijft zorgelijk

De toestand van het milieu binnen de lidstaten van de Europese Unie blijft op de meeste terreinen zorgelijk en zal waarschijnlijk tot het jaar 2010 verder verslechteren.

Dit staat in een milieuverkenning, die vandaag door de Europese Unie is gepresenteerd. Vooral de afvalproductie blijft alarmerend snel stijgen. Tussen 1990 en 1996 nam de hoeveelheid afval met 10 procent toe. Deze tendens zal zich naar verwachting voortzetten.

Lichtpunten zijn daarentegen een verbetering in de kwaliteit van het rivierwater en een afname in de verzuring van lucht en bodem. De studie gaat uit van een zogeheten business-as-usual-scenario, waarbij de economie en dus ook de druk op het milieu fors blijft groeien.

Bij ongewijzigd beleid zullen de lidstaten ook de doelstelling van het verdrag van Kyoto om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan op geen stukken na halen. In plaats van een reductie van 8 procent in de uitstoot van CO2 en vijf andere gassen ten opzichte van het ijkjaar 1990 zullen er rond 2010 juist 6 procent meer van die gassen worden uitgestoten. Overigens hebben de meeste EU-staten beleidswijzigingen beloofd.

Algemeen wordt aangenomen dat de uitstoot van de zes gassen bijdraagt tot een temperatuursstijging op aarde. Het grootste deel van de extra uitstoot wordt veroorzaakt door een stijging in het energieverbruik. Ondanks een toename in de energie-efficiëntie zal dit in de periode van 1995 tot 2010 met 15 procent toenemen. De groei in het energieverbruik komt weer voor een belangrijk deel op het conto van de al maar groeiende mobiliteit. Het toerisme zal volgens de verkenning tussen 1996 en 2010 met 50 procent groeien.

Zowel door industrie als toerisme komen kwetsbare kustgebieden verder onder druk te staan. Op dit moment hebben die het al zwaar te verduren. Volgens de verkenning valt de toestand van 85 procent van de kustgebieden binnen de EU al als matig tot ernstig bedreigd te kwalificeren.

P. Bosch van het Europese Milieuagentschap zei vanmorgen bij de presentatie van de verkenning dat de nogal sombere bevindingen van de studie niet betekenen dat het milieubeleid van de verschillende regeringen niet heeft gewerkt. Zonder dat beleid zou de toestand nog veel ernstiger zijn dan die thans is.

Een winstpunt van de laatste jaren is bij voorbeeld dat de industrie tegenwoordig op grote schaal doet aan milieumanagement en milieu-auditing.