POLDER IN DOLLARD WORDT BINNENDIJKSE KWELDER DANKZIJ BUIS

De Stichting het Groninger Landschap gaat in de Breebaartpolder in het Dollardgebied de harde grens tussen zout en zoet verzachten (Tijdschrift voor de Leefomgeving, april 1999). In de 60 hectare grote polder bij de Punt van Reide komt het getij terug via een buis in de zeedijk. Het zoute water stroomt dan via deze buis in een brede, ondiepe geul de polder binnen. Hierdoor zullen meer steltlopers in de polder gaan broeden en voedsel zoeken. Bij het beheer worden schapen ingezet en in het najaar wordt het gras kort gehouden door duizenden wilde brandganzen.

Door maar weinig zeewater binnen te laten ontstaat een `binnendijkse kwelder', waarin zich karakteristieke kweldervegetaties kunnen ontwikkelen. Voor broedvogels is dat heel aantrekkelijk. Kwelders zijn zeldzaam geworden in het Dollardgebied. Daarom is voor deze oplossing gekozen in samenspraak met het waterschap Dollardzijlvest, dat de dimensies van de duiker heeft berekend. Drie kleppen in de duiker waarborgen de veiligheid, want als de zeedijk hier doorbreekt zou het lage land tot aan de stad Groningen overstromen. Het zuidelijke, ondiepe deel van de geul, met flauw oplopende oevers is al gegraven.

Om het grondwaterpeil te bewaken zijn peilbuizen gegraven. Mocht de polder, die tot 1979 nog zee was en in 1991 door het Groninger Landschap werd aangekocht, te veel verzilten, dan zal deze met zoet water worden doorgespoeld. (Marion de Boo)

    • Marion de Boo