SER vernietigend over kabinetsplan sociale zekerheid

Het kabinetsplan om de sociale zekerheid te privatiseren en vanachter één loket plaats te laten vinden, leidt tot onduidelijkheid over bevoegdheden en onenigheid over wie verantwoordelijk wordt voor reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Privatiseren levert geen verbeteringen op ten opzichte van de huidige praktijk.

Tot die conclusie is de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag gekomen bij de vaststelling van het advies over de SUWI-nota (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) van minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). Maandag debatteren de bewindslieden hierover met de Tweede Kamer.

De SER, het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden, heeft felle kritiek op de wijze waarop in het kabinetsplan de zogenoemde claimbeoordeling is vormgegeven. De Vries en Hoogervorst willen deze beoordeling of iemand recht heeft op een WAO- of WW-uitkering laten verrichten door ambtenaren die zijn ondergebracht bij geprivatiseerde uitkeringsinstanties zoals het Gak. De ambtenaren zijn in dienst van een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het ene overheidsloket dat als het voorportaal van de sociale zekerheid moet gaan functioneren.

De SER meent dat het ene loket geen meerwaarde zal hebben en slechts voor meer bureaucratie zal zorgen. Verder meent de Raad dat de claimbeoordeling niet moet worden `losgeknipt' van het hele proces dat een uitkeringsgerechtigde doorloopt bij de uitvoeringsinstelling. Volgens de SER zorgt dit voor onduidelijkheid over welke organisatie wat moet doen, waardoor competentiegeschillen ontstaan en de regie over de sociale zekerheid zal ontbreken.

Verschillende leden van de SER lieten zich vanmorgen vernietigend uit over de nota van De Vries en Hoogervorst. ,,Het kabinet hinkt op twee gedachten'', stelde werkgeversvoorzitter J. Blankert. ,,Volstrekt verkeerd'', noemde hij de plannen. ,,De reorganisatie van de uitvoering moet niet langs de lijnen van de SUWI-nota in wetgeving worden omgezet'', voegde FNV-bestuurder A. Jongerius hieraan toe.

Volgens CNV-voorzitter D. Terpstra en kroonlid K. Goudswaard betekent het kabinetsvoorstel dat de ,,zwaksten buiten de boot zullen vallen''.

Plak- en knip werk in de sociale zekerheid: pagina 17