Maasvlakte 2 voor Rotterdam een feit

De Rotterdamse raad sprak gisteren over de toekomst van de Maasvlakte, waar de gemeente uitbreiding zoekt voor havenactiviteiten. Minister Pronk en milieuorganisaties mogen reserves hebben, de Rotterdamse plannenmakers gaan verder.

De Rotterdamse havenwethouder Hans Simons (PvdA) gaat ervan uit dat het kabinet-Kok unaniem heeft besloten tot gefaseerde uitbreiding van de Maasvlakte voor nieuwe haven- en bedrijfsterreinen. Simons reageerde daarmee op minister Pronk (VROM) die eerder deze week zei dat het kabinet pas over enige jaren beslist over een eerste uitbreiding van de Maasvlakte met 500 hectare. Dat besluit hangt af van de vraag of verdere uitbreiding van de haven nodig is, nadat de laatste 450 hectare beschikbare ruimte in het havengebied efficiënt zijn benut.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) stelde een week geleden dat het kabinet akkoord was met uitbreiding van de Maasvlakte in twee fasen van elk 500 hectaren, te beginnen in 2002, mits de economische ontwikkelingen die uitbreiding van de haven noodzakelijk maken. Waar Netelenbos verklaarde dat het raar moet lopen wil niet met de aanleg van de Tweede Maasvlakte worden begonnen, legt Pronk het accent op de voorbehouden in het kabinetsbesluit. De Tweede Kamer debatteert er binnenkort over.

Simons zei dat kabinet met zijn ,,dubbelbesluit'' een voorschot nam op de ,,kostbare'' invulling van het bestaande havengebied. Tot 2002 zal binnen het huidige areaal nog 300 tot 400 hectare moeten worden gevonden voor haven- en bedrijfsactiviteiten. Simons verzekerde de Rotterdamse gemeenteraad gisteren dat het kabinet ,,zeer veel waarde hecht'' aan de Rotterdamse opvattingen. De gemeente en het Rotterdamse havenbedrijf bepleiten al zes jaar uitbreiding van de Maasvlakte, vooral om het groeiende aanbod van containers op te kunnen vangen.

PvdA-raadslid Aubert noemde het ,,winst'' dat het kabinet niet langer bekijkt of de overslag van containers naar Vlissingen of Terneuzen kan worden geleid. Dat Vlissingen niet geschikt is om containervervoer van en naar Rotterdam op te vangen geldt in Rotterdamse havenkringen overigens al jaren als een vaststaand feit.

Ex-Kamerlid F.J. van der Heijden (CDA) zei dat glashelder moet worden dat gemeente en havenbedrijf de regie krijgen bij de uitbreidingsplannen voor de Maasvlakte. In september beslist de raad over een gedeeltelijke verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf. Volgens Van der Heijden, die sprak van een ,,dapper besluit'' van het kabinet, moet de tweede Maasvlakte aan het grondgebied van Rotterdam worden toegevoegd.

Het kabinet streeft naar publiek-private samenwerking bij de voorziene uitbreiding van de Maasvlakte. Het wil begin volgend jaar een program van eisen voorleggen aan de Tweede Kamer. Bank/verzekeraar ING, containeroverslagbedrijf ECT en bouwer Ballast Nedam presenteerden al een gezamenlijk plan voor aanleg van een binnenmeer bij de huidige Maasvlakte, dat naar de gelang de behoefte kan worden ingepolderd om haventerreinen aan te leggen.

De zeven milieuorganisaties verenigd in de Rotterdamse actiegroep ConSept overwegen niet langer deel te nemen aan het overleg met de overheid over de ruimtelijke invulling van West-Nederland. Ze zijn ,,uiterst verontwaardigd'' over het kabinetsbesluit dat de Maasvlakte met twee keer 500 hectare mag worden uitgebreid. De pogingen van natuur- en milieuorganisaties tot een zorgvuldige gedachtenwisseling worden hiermee volstrekt genegeerd, aldus ConSept eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer. In ConSept werken Natuurmonumenten, de Zuid-Hollandse Milieufederatie, het Zuid-Hollands Landschap, het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie, de Stichting Duinbehoud, VTM/Milieucommunicatie Rijnmond en Landschapsbeheer Zuid-Holland samen. De brief is mede geschreven namens de Stichting Natuur en Milieu en de Brabantse en Zeeuwse Milieufederatie.

De milieuorganisaties beslissen binnenkort of ze op 30 juni deelnemen aan het zogeheten topberaad in Den Haag. Aan dit topberaad nemen de ministers Netelenbos en Pronk, drie provincies en een groot aantal belangenorganisaties deel. Tijdens het eerste topberaad, op 17 mei, stelden de ConSept-organisaties dat ze ,,niet meer dan oppervlakkig'' waren geconsulteerd door de Projectorganisatie Mainportontwikkeling Rotterdam. Deze PMR bereidt de besluitvorming over eventuele uitbreiding van de Rotterdamse haven voor.

,,Het kabinetsbesluit van vorige week vrijdag kwam als een onaangename verrassing'', zegt Matthijs van Muijen, campagneleider van ConSept. Beleidsmedewerker A. Steekelenburg van de Zuid-Hollandse Milieufederatie liet eerder weten dat de milieubeweging desnoods naar de rechter zal stappen om uitbreiding van de Rotterdamse haven in zee tegen te houden.

De milieuorganisaties vinden nader onderzoek nodig om te zien of de haven van Vlissingen een deel van het containeraanbod in Rotterdam kan opvangen. Ook zijn ze niet overtuigd van de juistheid van de berekeningen dat de Rotterdamse haven ruimte tekort komt voor containervervoer en de eventuele vestiging van nieuwe chemische bedrijven. Ze vinden het ongewenst dat nu al besloten is tot publiek-private samenwerking bij uitbreiding van de Maasvlakte.

Als enige winstpunt noemen de milieuorganisaties het besluit 750 hectare nieuw natuurgebied te realiseren om de leefomgeving in het Rijnmondgebied te verbeteren. In een brief aan minister Netelenbos wijzen ze er echter op dat al eerder tot een dergelijke groene investering is besloten – 1000 hectare bos in het zogenoemde Groenakkoord van Brouwer – maar dat ,,daarvan nog steeds weinig of niets is gerealiseerd''. De diverse overheden die bij de uitvoering van dit plan zijn betrokken voeren moeizaam overleg over locaties en de verdeling van de kosten, zo zei ROM-projectleider Linthorst woensdag in een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad. Volgens Simons komen de 750 hectare bovenop de 1000 hectare van Brouwer.