Pronk ontkent besluit Maasvlakte

Minister Pronk (VROM) heeft gisteren tegengesproken dat het kabinet afgelopen vrijdag al besloten zou hebben dat er een Tweede Maasvlakte moet komen. Tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag is volgens hem slechts afgesproken op twee momenten in de toekomst te bezien of er behoefte is aan zo'n Tweede Maasvlakte in de zee bij Europoort.

Afgelopen vrijdag verklaarde minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) op een persconferentie dat het kabinet akkoord was gegaan met de aanleg van een Tweede Maasvlakte begin volgende eeuw. Ook zij gaf aan dat die in twee fasen zou verlopen en dat de aanleg op zijn vroegst in 2002 zou kunnen aanvangen.

Rotterdam, dat zich steeds krachtig heeft ingezet voor een uitbreiding van het havenareaal, reageerde verheugd. De milieubeweging, die vreest dat een nieuwe Maasvlakte een bedreiging vormt voor het natuurgebied Voorne's Duin, was teleurgesteld.

Pronk verklaarde echter gisteren tegenover deze krant dat het kabinet pas op een nog nader te bepalen tijdstip beslist of er daadwerkelijk begonnen dient te worden met de aanleg van de eerste 500 hectare van een nieuwe Maasvlakte. Hij omschreef dit als het eerste go-no go-moment. Dat besluit hangt volgens hem af van de vraag of de nu nog beschikbare ruimte efficiënt is benut. Mocht inderdaad begonnen worden met de aanleg van de eerste 500 hectare, dan volgt te zijner tijd een tweede go-no go-moment, zo zei de minister. ,,Ook daarbij moet eerst vaststaan of die uitbreiding nodig is, gegeven de markt.'' Dan zal het kabinet bovendien opnieuw bekijken of er geen mogelijkheden zijn om de vraag naar extra haventerreinen op te vangen in zuidwestelijk Nederland, in het bijzonder Terneuzen en Vlissingen.

Het is niet voor het eerst dat Netelenbos en Pronk met tegenstrijdige opvattingen over kabinetsberaad naar buiten treden. Vorige jaar gaf Netelenbos, na oriënterend overleg binnen het kabinet over de groeimogelijkheden op Schiphol, een veel optimistischer beeld dan Pronk.