Kamer tegen boren Waddenzee

Het CDA heeft zich tegen proefboringen op de Waddenzee verklaard, waardoor er nu een zeer ruime meerderheid tegen zulke boringen bestaat in de Tweede Kamer. In de marge van de ministerraad zal morgen naar verwachting een compromisvoorstel van minister Jorritsma (Economische Zaken) worden besproken, dat juist wel voorziet in ten minste één proefboring.

De ommezwaai van het CDA komt als een grote verrassing, omdat de partij tot dusverre altijd een krachtig voorstander is geweest van proefboringen. Het Tweede-Kamerlid Van Wijmen, milieuspecialist van het CDA, zei vanmorgen dat de partij een ,,evolutie in het denken'' heeft doorgemaakt. De economische belangen van de gaswinning wegen volgens hem niet op tegen de risico`s, waaraan het unieke natuurgebied in de Waddenzee door boringen wordt blootgesteld. Het CDA stelt derhalve voor om een moratorium van tien jaar vast te stellen voor boringen naar gas op de Waddenzee.

De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en de kleine christelijke partijen hadden zich al eerder uitgesproken tegen proefboringen. Naar verwachting zal de Kamer volgende week met het kabinet overleggen over de zaak.

Jorritsma stuurt volgens ingewijden aan op het doorzetten van ten minste één proefboring in de Waddenzee en zo mogelijk meer. Ze zal zich daarbij gesterkt voelen door het advies van de WaddenAdviesRaad (WAR), die maandag aanraadde om wel enkele proefboringen te doen maar voorlopig af te zien van gaswinning onder de Waddenzee.

Binnen het kabinet bestaat echter nog geen overeenstemming. Minister Pronk (VROM) heeft zich altijd fel tegen proefboringen verklaard. Hij wil het liefst een moratorium van tien jaar op alle boringen. Zijn partijgenoot Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) liet vanmorgen weten dat ze eveneens bedenkingen koestert over proefboringen. Natuur- en milieugroeperingen verklaarden vanochtend fel tegen alle boringen te zijn.

HOOFDARTIKELpagina 7