Groen Poldermodel is nog niet veel meer dan een kreet

Een Groen Poldermodel kan een nuttige aanvulling vormen voor het overleg tussen kabinet en Kamer maar meer ook niet, vindt minister Pronk.

Milieuactivisten die hooggespannen verwachtingen hadden van het zogenoemde Groene Poldermodel werden gisteren hardhandig met beide benen op de grond gezet.

Tijdens overleg met enkele Kamerspecialisten liet minister Pronk (VROM) er geen enkel misverstand over bestaan dat de milieubeweging en andere maatschappelijke organisaties best mogen meepraten over kwesties van natuur en milieu. Maar de uiteindelijke besluiten horen te blijven liggen in de handen van ,,de mensen die naar huis gestuurd kunnen worden'', met andere woorden bij het kabinet en de Tweede Kamer. Er kon geen sprake van zijn dat de besluitvorming deels zou worden overgeheveld naar een overlegorgaan van allerlei maatschappelijke groeperingen.

Scherp wees Pronk het GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven terecht, die had geopperd dat het Groen Poldermodel een goede manier zou zijn om ,,het democratisch tekort'' op te vangen. ,,Het democratisch proces tussen regering en parlement moet recht overeind blijven'', zei Pronk, onder goedkeurende blikken van zijn collega's Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Jorritsma (Economische Zaken). Als het goed is, is het groene element in de samenleving via de verkiezingen al voldoende in de Kamer vertegenwoordigd, vond de minister.

Wat kon het Groene Poldermodel dan wel betekenen volgens Pronk? Het kon een nuttige aanvulling vormen op het overleg tussen kabinet en Kamer. Door met allerlei belanghebbende maatschappelijke organisaties tegelijk rond de tafel te gaan zitten, kon het kabinet zich een goed idee vormen hoe bepaalde problemen in de samenleving worden beoordeeld. Pronk: ,,Het kan een model zijn dat de efficiency vergroot.''

Het overleg van gisteren toonde aan dat het Groene Poldermodel vooralsnog niet veel meer is dan een kreet. Anders dan voor het veelgeprezen poldermodel bestaat er ook nog geen geschikt forum voor. Iets als de Sociaal Economische Raad (SER), waar werkgevers, vakbeweging en kabinet hun standpunten uitwisselen, bestaat er nog niet op het terrein van natuur en milieu.

Wel gaf Pronk aan dat hijzelf een reeks consulterende gesprekken heeft opgezet ter voorbereiding van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, die hij volgend jaar hoopt uit te brengen.

De Kamer toonde zich in meerderheid vooralsnog evenmin geestdriftig over het Groene Poldermodel. Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn noemde het ,,een fictie''. Hij vroeg zich af wat de consequenties ervan zouden zijn voor reeds bestaande adviesorganen als de VROM-raad. VVD'er Klein Molekamp verklaarde dat er beslist niet te veel bevoegdheden zouden mogen worden overgeheveld naar een eventueel te vormen nieuw overlegorgaan.