Verminderen aantal F-16's omstreden

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, VVD, CDA, D66, GPV/RPF en SGP) is tegen opheffing van een van de zes F-16-squadrons (18 toestellen) van de luchtmacht die minister De Grave (Defensie) voorstelt in zijn Hoofdlijnennotitie.

Ook PvdA-woordvoerder Zijlstra is intussen van mening veranderd en vindt nu dat er na de goede ervaringen met de F-16's in Bosnië en in de Kosovo-crisis ,,veel voor te zeggen is om het zesde squadron F-16's toch te handhaven'.

Maar De Grave voelt weinig voor handhaving van een zesde squadron, hij wil er ,,nog eens naar kijken' of de toestellen van dat squadron opgeslagen kunnen worden. Maar hij vindt dat de taken van de luchtmacht, inclusief de bijdrage aan vredesacties, met vijf squadrons uit te voeren zijn.

De regeringsfracties van PvdA en D66 wensen een zo snel mogelijke sluiting van de marineluchtvaartbasis Valkenburg, de PvdA wil de marineluchtvaartdienst (MLD) afschaffen en een ,,forsere reductie' van het aantal fregatten dan de beperking met twee die De Grave heeft voorgesteld.

Dit bleek vanmorgen in een debat over de in januari `99 gepubliceerde Hoofdlijnennotitie, die de basis moet zijn voor de later dit jaar verwachte Defensienota. De Kamer is het eens met De Graves accentverschuiving van klassieke defensietaken naar crisisbeheersing. Maar VVD en CDA en de kleine christelijke fracties vinden dat er dan meer financiële middelen nodig zijn om, zoals de VVD'er Van den Doel het zei, ,,de spanning tussen middelen en ambities' weg te nemen.

VVD en CDA daagden de PvdA uit haar positie te verhelderen, nu premier Kok en fractieleider Melkert vorige week hebben laten doorschemeren dat er boven de afgesproken bezuinigingen van jaarlijks 375 miljoen tot 2003 niet verder op Defensie moet worden gekort. Of dat zelfs, zoals Melkert en Kok vorige week niet uitsloten, extra geld beschikbaar moet komen. Bijvoorbeeld om de Nederlandse ambitie te financieren om tegelijkertijd met vier eenheden van bataljonsgrootte aan internationale vredesoperaties te kunnen meedoen en ook recht te doen aan de recente afspraken op de EU-Top in Keulen over een grotere eigen Europese rol op defensiegebied.

De Grave verzekerde vanmorgen dat zijn budget wel degelijk toereikend is voor het takenpakket van Defensie. Maar hij sloot niet uit dat ,,de discussies in EU-verband in de toekomst tot een hoger ambitieniveau kunnen leiden'.