Haags drama in meer dan vijf bedrijven 4

De pogingen om D66 mede verantwoordelijk te stellen voor de kabinetscrisis getuigen van grote vooringenomenheid. D66 heeft het referendum vanaf het begin als voorwaarde gesteld voor deelname aan het kabinet. De totstandkoming van het regeerakkoord was het ogenblik waarop Wiegel zijn eerlijke gewetensbezwaren en zijn voornemen om tegen te stemmen publiekelijk had moeten uiten. Dat heeft hij niet gedaan. Door nu tegen te stemmen heeft hij in elk geval D66 om de tuin geleid. Indien de VVD ten tijde van het regeerakkoord niet van zijn voornemen op de hoogte was, heeft hij ook zijn partij verraden, reden om zijn royement voor te dragen. Alleen dat zou de goede trouw van de VVD kunnen bewijzen en het voortbestaan van het kabinet mogelijk hebben gemaakt. Er zijn veel legitieme redenen waarom een regeerakkoord nooit integraal wordt uitgevoerd: financiële tegenvallers, technische problemen etc. maar de onwil van de ondertekenaars hoort daar niet bij. Het is volstrekt onmogelijk voor een partij die de politiek wil hervormen om samen te werken met een partij voor wie een regeerakkoord een papiertje is om kiezers zand in de ogen te strooien, en Wiegel wist dat.