PvdA: niet meer korten op defensie

De PvdA zal niet langer aandringen op bezuinigingen op defensie. Aanleiding vormen de gebeurtenissen in Kosovo en de recente afspraken van de Europese Top in Keulen over de ontwikkeling van een sterkere eigen EU-rol in het buitenlands beleid en defensie (EVDI).

De PvdA sluit zelfs extra geld voor Defensie in de komende jaren niet uit.

Dit hebben premier Kok en fractieleider Melkert gisteren duidelijk gemaakt in een debat in de Tweede Kamer over de Staat van de Europese Unie. De in januari jongstleden door minister De Grave (Defensie) uitgebrachte Hoofdlijnennotitie, waarin tot 2003 bezuinigingen van 375 miljoen per jaar verwerkt zijn en waarop komend najaar een Defensienota moet volgen, is wat Kok betreft mogelijk niet (meer) het laatste woord.

,,In het licht van wat wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt, zal ik de laatste zijn om te willen uitsluiten dat wij als gevolg van belangrijke internationale ontwikkelingen op enig moment in een kabinet of in overleg met de Kamer tot de conclusie moeten komen dat je er met herschikkingen of het invullen van bezuinigingen alleen niet komt. In die zin moeten wij allemaal realist zijn. Je moet er altijd rekening mee houden dat het nodig kan zijn om tot de erkenning te komen dat er op een bepaald moment meer moet gebeuren, bovenop wat je voor de komende jaren dacht'', aldus Kok.

Melkert zei dat de EU-afspraken van Keulen consequenties moeten hebben voor de Nederlandse krijgsmacht en haar takenpakket. De Graves Hoofdlijnennotitie mag daarom straks niet zomaar Defensienota worden maar moet ,,gedeeltelijk worden herschreven''. Daarbij moet Nederland op weg naar ,,de groene weide'' van een nieuwe Europese defensie-identiteit een (nog) sterker accent leggen op de crisisbeheersingscapaciteit.

In de PvdA wordt intussen onder leiding van het vroegere Kamerlid H. van den Bergh gewerkt aan een eigen nieuw defensieplan. Volgens PvdA-fractiespecialist Koenders wordt daarin gemikt op een ,,expeditionaire krijgsmacht'' met minder mobilisabele eenheden en meer parate gevechtskracht. ,,Extra geld is niet de bedoeling, maar we sluiten nog niets uit'', aldus Koenders.