Deviezenreserves dalen opnieuw

De weekstaat vertoonde de afgelopen week net als vorige week een opmerkelijke mutatie. De post `vorderingen in vreemde valuta' daalde met 1,6 miljard euro. Een week eerder nam deze post ook al af, toen met 2,8 miljard euro.

Veel analisten brengen de daling in verband met mogelijke interventies door de Europese Centrale Bank (ECB) ter ondersteuning van de euro. Een woordvoerder van de ECB ontkende echter in alle toonaarden dat sprake is geweest van interveniërend optreden, onder verwijzing naar artikel 31 van het Verdrag van Maastricht. Daarin staat dat het nationale centrale banken vrijstaat om tot op zekere hoogte hun externe reserves te gebruiken voor internationale verplichtingen. De mutaties moeten dan ook in dat licht worden gezien en niet in verband worden gebracht met interventies.

De mutatie had, evenals de toename van de post `bankbiljetten in omloop' met 3,8 miljard euro, een verkrappend effect op de geldmarkt. Verder zorgde de stijging van de post `overige passiva' nog eens voor verkrapping van de geldmarkt. De toename van deze post hangt samen met achterstallige transacties als gevolg van het chequeverkeer in met name Frankrijk. Daarnaast waren er enkele geldmarktverruimende mutaties. Zo namen de verplichtingen in vreemde valuta af met 1,6 miljard euro en steeg de post `overige activa' met 3,1 miljard euro. De stijging van deze post hangt eveneens samen met achterstallige betalingen in Frankrijk.

De kredietverlening van het Eurosysteem heeft de afgelopen week geen invloed gehad op de geldmarktruimte. Een oude basisherfinancieringstransactie van 43 miljard euro werd vervangen door een even grote nieuwe herfinancieringstransactie.

Als gevolg van de genoemde transacties nam de post `rekening courant' af met 2,5 miljard euro, wat duidt op een verkrapping van de geldmarkt. De totale aanhouding op de kasreserverekening bedroeg op de peildatum 106,8 miljard euro, waarmee de gemiddelde aanhouding uitkomt op ruim 104 miljard euro. De door het Eurosysteem gemaakte schatting van de verplichte aanhouding op de kasreverve-rekening bedraagt 101 miljard euro.

Hoewel het bankwezen zich ruim boven zijn gemiddelde verplichte aanhouding bevindt, liepen de geldmarkttarieven de afgelopen week op. Met name het lange segment werd opgetrokken door een hogere kapitaalmarktrente. De daggeldrente steeg met 3 basispunten tot 2,54 procent.

Bron: ING Economisch Bureau