Hoofdpunten resolutie over Kosovo in V-raad

De Veiligheidsraad besluit dat een politieke oplossing van de Kosovo-crisis wordt gebaseerd op de algemene principes van annex 1 [het G8-plan van 6 mei in Bonn], die zijn uitgewerkt in de principes in annex 2 [het akkoord van Tsjernomyrdin en Ahtisaari in Belgrado van 4 juni];

verwelkomt de aanvaarding door de Federatieve Republiek Joegoslavië van deze principes en eist haar volledige medewerking aan hun snelle verwezenlijking;

eist dat de Federatieve Republiek Joegoslavië onmiddellijk en controleerbaar een eind maakt aan geweld en onderdrukking in Kosovo en begint met een controleerbare en gefaseerde aftocht van alle militaire, politie- en paramilitaire eenheden uit Kosovo op grond van een tijdschema waarmee de inzet van de internationale veiligheidspresentie in Kosovo zal worden gesynchroniseerd;

bevestigt dat na de aftocht een overeengekomen aantal Joegoslavisch en Servisch militair en politie-personeel de terugkeer naar Kosovo wordt toegestaan;

besluit tot de legering van een civiele en veiligheidsaanwezigheid in Kosovo onder VN-toezicht, met passende uitrusting en personeel;

verzoekt de secretaris-generaal in overleg met de Veiligheidsraad een speciale gezant te benoemen om de inzet van de civiele aanwezigheid te controleren;

machtigt lidstaten en relevante internationale organisaties tot de vorming van een internationale veiligheidspresentie in Kosovo met alle middelen voor de vervulling van haar plichten;

besluit dat de verantwoordelijkheid van de internationale veiligheidspresentie het volgende omvat:

-het verhinderen van nieuwe vijandelijkheden door afschrikking, het in stand houden en zonodig afdwingen van een staakt-het-vuren en het garanderen van de aftocht van de militaire, politie- en paramilitaire eenheden van de Federatieve Republiek;

-de ontwapening van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK en andere bewapende Kosovo-Albanese groepen;

-het scheppen van een veilige omgeving waarin vluchtelingen kunnen terugkeren, de internationale civiele aanwezigheid kan opereren, een overgangsbestuur kan worden ingesteld en humanitaire hulp kan worden verleend;

-het garanderen van openbare veiligheid en orde, tot de internationale civiele aanwezigheid die opgave kan overnemen;

-het toezien op het ruimen van mijnen;

-het bewaken van de grenzen, voor zover nodig;

besluit dat de hoofdverantwoordelijkheid van de civiele presentie het volgende omvat:

-de vestiging van een substantiële autonomie en zelfbestuur in Kosovo op grond van annex 2 en het akkoord van Rambouillet;

-de principiële uitoefening van bestuurlijke functies, waar dan ook en zo lang als nodig is;

-het ondersteunen van de wederopbouw van de belangrijkste infrastructuur en van de andere economische wederopbouw;

-de handhaving van orde en wet, inclusief de vestiging van lokale politiekrachten en in de tussentijd de legering van internationaal politiepersoneel;

-de veilige en ongehinderde terugkeer van alle vluchtelingen en verdrevenen naar hun huizen in Kosovo;

eist de volledige samenwerking van alle betrokkenen met het Internationale Hof voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië;

eist dat het UÇK en andere bewapende Kosovo-Albanese groepen onmiddellijk alle offensieve acties staken en de eisen ten aanzien van de ontwapening vervullen;

besluit dat de civiele en veiligheidspresentie vooralsnog worden ingericht voor een periode van twaalf maanden en daarna worden voortgezet, tenzij de Veiligheidsraad anders beslist.