Kok trekt ontslagaanvraag in, kabinet weer volwaardig

Het demissionaire kabinet-Kok functioneert sinds vanmorgen weer als een volwaardig kabinet. In een gesprek met koningin Beatrix heeft premier Kok namens de ministerraad meegedeeld dat het kabinet zijn ontslagaanvraag intrekt. Daarmee is een einde gekomen aan de demissionaire status van het kabinet die heeft gegolden sinds 19 mei.

Door het aftreden van minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) verliep de afronding van de reconstructie van het kabinet gisteren iets trager dan de bedoeling was. Informateur Tjeenk Willink bracht aan het begin van de avond zijn eindverslag uit aan de koningin.

De afspraken die de fractieleiders van PvdA, VVD en D66 hebben gemaakt, zijn vastgelegd in een twee pagina's tellende bijlage bij het eindverslag van de informateur. Daarin wordt aangekondigd dat invoering van een (consultatief) correctief referendum per januari 2001 bij gewone wet moet zijn geregeld. Deze tijdelijke regeling geldt vooralsnog tot 1 januari 2005. Het onlangs in de Eerste Kamer verworpen voorstel tot grondwetsherziening wordt opnieuw ingediend. Tegelijk moet het kabinet, middels een proeve van wetsvoorstel, inzicht geven in de uitvoering voor het (bindende) referendum.

Over andere onderdelen van `staatkundige vernieuwingen' zijn geen concrete afspraken gemaakt. Wel is afgesproken dat de coalitiefracties ,,hun bijdrage leveren aan een spoedige realisering'' van eerder gemaakte afspraken over aanpassing van het kiesstelsel, de wijze van verkiezing en positie van de Eerste Kamer en een wetsvoorstel dat het organiseren van gemeentelijke referenda over benoemingen van burgemeesters mogelijk moet maken.

Het kabinet wordt opgedragen binnen zes maanden te reageren op een rapport dat de Staatscommissie Dualisme eind dit jaar moet uitbrengen. Deze commissie adviseert over ingrepen in het bestuurlijke bestel van gemeenten.

EINDVERSLAG www.nrc.nl/Doc