Van der Ploegs cultuurnota in citaten

AANBOD `Ik ben er van overtuigd dat de geringe deelname van bepaalde bevolkingsgroepen aan de gesubsidieerde cultuur deels te verklaren is uit het eenzijdige aanbod van het gesubsidieerde cultuuraanbod. [...] Om dat te veranderen is een mentaliteitsverandering nodig bij cultuurmakers, programmeurs, etc.'

INTEGRATIE `[Het op integratie gerichte beleid van mijn voorgangers heeft er in de praktijk toe geleid dat de] cultuuruitingen van minderheden de laatste jaren min of meer zijn `zoek gespeeld'. [...] Een smeltkroes, waarbij alle verschillende culturen in een gezamenlijke cultuur opgaan, staat mij niet voor ogen. [...] Cultuur is bij uitstek het terrein waar conflicten tussen culturen op verschillende wijze worden uitgevochten.'

MOHAMMED `Jonge allochtonen moeten betere kansen krijgen om [...] hun eigen generatie en hun afkomst een herkenbare stem te geven. [...] Als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg naar Mohammed. Op lokaal niveau wil ik potentieel talent opsporen.'

STRIJDTONEEL `Ik hecht grote waarde aan de ontmoeting tussen verschillende culturen en hun publiek. Die vindt plaats in theaters, musea, galerieën, concertzalen, bibliotheken en monumenten.'

AUTOCHTONEN `Er is [bij autochtone Nederlanders en gesubsidieerde kunstinstellingen] nauwelijks oog voor de culturele behoeften van groepen in de samenleving die geen deel uitmaken van de selecte subcultuur van operaliefhebbers, symfonieorkestbezoekers en galeriehoppers. [...] Wij zijn ziende blind.'

SPORTHALLEN `Turkse vedettes zingen voor uitverkochte sporthallen, waar autochtonen de weg niet naartoe weten te vinden.'

RAAD `De samenstelling van de Raad voor Cultuur en de fondsen is op dit moment te eenzijdig. [...] Allochtonen en jongeren, maar ook vrouwen en mensen die buiten de Randstad wonen [moeten in de Raad en andere culturele adviesorganen] beter vertegenwoordigd zijn. [Van] de Raad voor voor Cultuur [zal] ik niet alleen een oordeel over kwaliteit, maar ook over de diversiteit vragen.'

SUPPOOST `Culturele instellingen worden aangesproken op de diversiteit van hun personeel, aanbod en publiek. Voor zover dat al gebeurt, zijn migranten binnengehaald als schoonmaker, portier of suppoost. Ik zou ze ook graag [...] actief zien als musicus, acteur, regisseur, programmeur of conservator.'

MUSEA `Door het oprichten van `collectiefilialen' van grote musea in wijken kan een flinke publieksimpuls gegeven worden.'

SLAGERIJEN `Culturele instellingen zullen er snel bij moeten zijn [om erfgoed van allochtonen te verzamelen] want de eerste interieurs van islamitische slagerijen en Chinese tahoebakkerijen zijn inmiddels al weer verdwenen.'

Bron: nota Ruim Baan voor Culturele Diversiteit, ministerie van OC en W, mei 1999.