Japan

In `Oud zeer doet pijn' (Boeken 14.5.99) vermeldt Remco Raben de Japanse klacht dat de Nederlandse rechters bij de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers bevooroordeeld waren. Van Poelgeest daarentegen ontkent elke vooringenomenheid bij de rechters, maar zijn argumentatie overtuigt niet vindt Remco Raben. Ik zou daaraan het volgende willen toevoegen.

De toenmalige hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Indonesië te Batavia, Prof.mr. W.F.C. van Hattum, de latere bekende Haagse rechtbankpresident, genoot groot aanzien bij zijn studenten door de open en objectieve wijze waarop hij de stof behandelde. Zo hekelde hij de gang van zaken bij de berechting van Japanners, onder andere omdat nagenoeg alle rechters zelf hetzij krijgsgevangen, hetzij geïnterneerd geweest waren. Prof. Van Hattum vermeldde een geval, waarbij de president van de temporaire krijgsraad de Japanse verdachte, die bepaalde kamptoestanden ontkende, erop wees dat de beschuldiging correct was, want hij, de president, was er zelf bij geweest!