Fracties over de crisis

Adviezen van de fractievoorzitters van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks aan de koningin in verband met de kabinetscrisis.

Melkert (PvdA): ,,Mijn fractie betreurt in hoge mate de situatie die na het aanbieden van het ontslag door het kabinet is ontstaan. Het vorig jaar overeengekomen regeerakkoord biedt voldoende basis voor een voortzetting van de samenwerking tussen de drie partijen. Het belang van het vraagstuk van staatkundige vernieuwing is onverminderd groot. De PvdA-fractie weegt echter ook andere belangen van regeringsbeleid zwaar. Mede gelet op de gewenste spoedige voortgang van het regeringsbeleid is het van belang te onderzoeken of op een nader te verkennen wijze tot voortzetting van de samenwerking tussen D66, VVD en de Partij van de Arbeid gekomen kan worden. [...]'

Dijkstal (VVD): ,,[...] De VVD acht de verwerping van het grondwetwijzigingsvoorstel inzake het correctief wetgevend referendum in de Eerste Kamer onvoldoende grond voor beëindiging van de samenwerking in het bestaande coalitieverband en van de uitvoering van het onder andere in het regeerakkoord overeengekomen kabinetsbeleid. Tevens spelen voor de VVD de voor de continuïteit van beleid en bestuur onwenselijkheid van te snelle kabinetswisselingen en de bijzondere omstandigheid van de betrokkenheid van Nederland bij de internationale inspanningen om de ernstige problematiek in Kosovo tot een oplossing te helpen brengen een belangrijke rol. Dit alles leidt tot de conclusie dat een verkenning door een informateur over mogelijke voortzetting van de coalitie PvdA-VVD-D66 gewenst is. Indien onomstotelijk zou komen vast te staan dat en waarom D66 van deelname afziet, zou de mogelijkheid van een PvdA-VVD coalitie kunnen worden onderzocht. [...]'

De Graaf (D66): ,,De fractie van D66 heeft met grote spijt kennis genomen van de verwerping in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel in tweede lezing tot invoering in de Grondwet van de mogelijkheid van een correctief wetgevingsreferendum. [...] Het besluit van het kabinet om, als gevolg van de ontstane politieke situatie, ontslag aan te bieden achtte de fractie van D66 onvermijdelijk. De programmatische en politieke grondslag van het kabinet is in ernstige mate aangetast. Een van de coalitiepartijen is immers niet in staat gebleken een zwaarwegende afspraak in het kader van het regeerakkoord gestand te doen. Het lijkt tegen deze achtergrond wenselijk dat het thans demissionaire kabinet overgaat tot ontbinding van de Tweede Kamer en het uitschrijven van verkiezingen op korte termijn. [...] '

Rosenmöller (GroenLinks): ,,[...] Het [is] niet zinvol en ook niet gewenst om nog pogingen te ondernemen tot reconstructie van de paarse coalitie. Het is niet zinvol, omdat gisteren bleek tijdens het debat met de minister-president dat de fractie van D66 geen ander politiek antwoord zag of naar voren heeft gebracht dat voor deze partij voldoende is om de coalitie voort te zetten. Het is ook ongewenst. Omdat Paars II voor de betrokken partijen de inzet was bij de verkiezingen in 1998 rest er nu slechts één weg naar de kiezer. [...] Gelet [hierop] zou ik u willen adviseren om te bevorderen dat een besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer tot stand komt en er op korte termijn nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. [...] '

Advies CDA

In het artikel Fracties over de crisis (in de krant van vrijdag 21 mei, pagina 3) ontbrak het advies van CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer aan de koningin. Dit luidt als volgt: ,,Het heeft de voorkeur van de CDA-fractie dat op de kortst mogelijke termijn het oordeel van de kiezer wordt gevraagd.

In afwachting daarvan zal het huidige demissionaire kabinet de lopende zaken, waaronder de voorbereiding van de genoemde Tweede-Kamerverkiezingen, dienen te behartigen.'