Oorlogswees 1

Als kind en als volwassene was ik niet alleen verbijsterd en ontzet door de verhalen en de beelden uit de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog, maar vooral het idee dat Duitsers, mensen toch, de soort waar ik ook toe behoorde, tot zulke misdaden in staat waren, onschuldige mensen konden kwellen en afmaken zonder reden anders dan `Befehl', maakte dat je je schaamde `mens' te zijn. Daar kwamen in gestage stroom steeds meer oorlogsmisdaden bij: uit geschiedenisboekjes, de krant, de televisie.

En dan staat er plotseling een stukje in de krant van 10 mei over de heer Van Huiden, die als jongetje van acht jaar ternauwernood ontsnapte aan vernietiging door de Duitsers. Ongelovig lees ik met welk ambtelijk cynisme deze wees wel de rekening kreeg voor het dichtmetselen van zijn ouderlijk huis door de gemeente van ƒ132,88, maar niet erkend wordt als erfgenaam. In het artikel worden redenen opgesomd die mij met plaatsvervangende schaamte vervullen: zijn stiefvader was als gemeenteambtenaar ontslagen (vanwege zijn joodse afkomst) en had aldus geen pensioenrechten meer; de stiefvader was vier jaar en negen maanden na het huwelijk omgebracht, terwijl vijf jaar zorg vereist was voor het wezenpensioen; het is niet duidelijk wie het eerst is omgebracht: de moeder of de stiefvader en alleen in het laatste geval is de heer Van Huiden erfgenaam; de ouders waren omgebracht in Sobibor, maar er was geen overlijdensakte, de termijn van 120 dagen was verstreken; en ten slotte: omdat er geen bloedverwantschap bestaat tussen de stiefvader en de heer Van Huiden, wordt zijn verzoek om rechtsherstel afgewezen. Een aantal van deze argumenten werd door veranderde wetgeving ontkracht (ik verwijs hiervoor naar het artikel), maar het laatste argument is ontleend aan een zeer recente brief van onze Eigen Burgervader, de heer Patijn.

Ik vind de aantijgingen in het artikel zo schokkend, dat ik burgemeester Patijn dringend wil verzoeken hier publiekelijk op te reageren of anders persoonlijk de Westertoren te beklimmen om de drie kruisjes van de stad: Barmhartig, Vastberaden en Standvastig te verwijderen.

    • Dr.Mary J. van Schooneveld