Schatkistsaldo beheerst banken

Voor de derde achtereenvolgende week vond een sterke daling plaats van de post `verplichtingen in euro's (inclusief overheden)'. Vooral de zuidelijke EMU-landen zijn voor de sterke schommelingen verantwoordelijk. De nationale centrale banken van landen als Nederland en Duitsland streven immers naar stabilisatie van het schatkistsaldo, waardoor overheidsuitgaven en inkomsten direct uit de markt worden gehaald dan wel in de markt worden uitgezet.

De onvoorspelbare schommelingen in de schatkistsaldi van de zuidelijke lidstaten houden de commerciële banken in een aantal andere lidstaten al langere tijd bezig. Zo zouden banken in de zuidelijke lidstaten een beter kasbeheer kunnen voeren dan hun noordelijke collega's, omdat zij uit ervaring bekend zijn met het patroon van de fluctuaties in de schatkistsaldi van hun overheden. De centrale bank van bijvoorbeeld Italië brengt haar weekbalans niet in de openbaarheid, zodat commerciële banken daaruit geen gegevens kunnen destilleren.

De daling van de genoemde post met 1,4 miljard euro heeft een verruimend effect op de geldmarkt. Tegenover deze verruiming stond een verkrappende mutatie. De omvang van de bankbiljetten in omloop steeg met 1,7 miljard euro. Verder was de nieuwe basisherfinancieringstransactie even groot als de vervallende. De nieuwe transactie bedroeg 42 miljard euro.

Samen met de mutaties in enkele andere posten leidde dit tot een daling van de aanhouding op de kasreserverekening met 2,2 miljard euro. De mutaties op de overige posten waren deze week overigens relatief groot. De posten `overige activa' en `overige passiva' daalden met respectievelijk 3,4 en 2,6 miljard euro. Dit hangt samen met de intra-ECB verplichtingen van de nationale centrale banken. Verrekeningen tussen nationale centrale banken onderling zijn zichtbaar op genoemde posten.

De interbancaire geldmarkttarieven liggen al enkele weken zo vast als een huis. In tegenstelling tot de rentevrees in de VS is een rente-aanpassing in het EMU-gebied voorlopig vrijwel uitgesloten. De drie-maands interbancaire rente bedraagt thans, net als twee weken geleden, 2,58 procent.

Bron: ING Economisch Bureau