Financiering Gak-project onder vuur

Het College van Toezicht sociale verzekeringen (CTSV) toont zich kritisch over de financiering van een automatiseringsproject van uitvoeringsinstelling Gak Nederland BV. Het Gak krijgt hiervoor 675 miljoen gulden uit de sociale fondsen, waaruit ook uitkeringen als WW en WAO betaald worden.

Het CTSV erkent dat het project nodig is om van het Gak een gezond bedrijf te maken dat in 2001, als de uitvoering van de sociale zekerheid geprivatiseerd wordt, de concurrentie met andere uitvoerders aan kan. Het Lisv, dat als opdrachtgever in de sociale zekerheid het voor de uitvoering van onder meer werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidswetten beschikbare budget verdeeld onder de uitvoeringsinstelling, is verantwoordelijk voor het toekennen van de 675 miljoen aan het Gak.

,,Het Lisv heeft nog niet eerder met een dergelijk omvangrijk en complex project te maken gehad en is via `trial' en `error' tot besluitvorming gekomen'', stelt het CTSV, dat als onafhankelijke toezichthouder de besluiten van het door de sociale partners bestuurde Lisv moet beoordelen. Het Lisv-besluit vertoont volgens het CTSV gebreken, maar aangezien een voorschot van 72 miljoen reeds is uitgekeerd en het project al in gang is gezet, kan het besluit niet meer teruggedraaid worden.

Het CTSV benadrukt dat dat ook niet nodig is – het toezichtscollege erkent ,,de majeure betekenis voor de uitvoering van de sociale zekerheid'' van het project – maar heeft vooral kritiek op de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen. Wel vreest het CTSV dat het als precedent zou kunnen gaan gelden voor andere uitvoerders, die mogelijk ook zullen gaan azen op een uitkering uit de sociale fondsen om hun bedrijfsvoering doelmatiger te maken. Het toezichtscollege heeft nu een aantal voorwaarden aan het project van het Gak verbonden, die dat onmogelijk maken, zo verzekert een CTSV-woordvoerster.

Aan de toelage voor het Gak zijn volgens haar ook geen rechten te ontlenen door ondernemingen die na de privatisering een uitvoeringsbedrijf willen oprichten, zoals de combinatie Aegon/ABN Amro.