Euro-salaris

In de krant van 10 mei staan in een artikel onder de juiste kop `Ook steun CDA voor versobering Euro-onkosten' drie feitelijke onjuistheden. Twee citaten: ,,De Nederlanders in het Europees Parlement stemden als enige Nederlanders tegen de nieuwe regeling'' en ,,Lijsttrekker Maij-Weggen houdt het er op dat zij De Hoop Scheffer onvoldoende heeft kunnen uitleggen waarom de CDA'ers juist vóór het eenvormige salaris hebben gestemd.''

Er lagen twee voorstellen in het Europees Parlement. Eén voorstel van het EP zelf met een eenvormig salaris en een sterke versobering van het onkostenvergoedingensysteem en een niet formeel ingediend voorstel van de Europese ministerraad, eveneens met een sterk versoberd onkostenvergoedingensysteem en eveneens met een eenvormig salaris van dezelfde hoogte als in het parlementsvoorstel maar met een clausule dat nationale lidstaten daarvan mochten afwijken. Dit omdat vijf landen niet akkoord gingen met dat eenvormige salaris. Met dit voorstel waren wij het niet eens.

Nadat bleek dat er in het EP geen meerderheid was voor dit voorstel van de Europese ministerraad dat geen echte eenvormigheid garandeerde, heeft het Duitse voorzitterschap dit voorstel niet meer ingediend zodat er ook niet meer over kon worden gestemd. Nadat ook twee compromis-voorstellen geen schijn van kans kregen, werd het voorstel van het EP met een echt eenvormig salaris, zonder uitzonderingen, en met het sterk versoberd onkostenvergoedingensysteem in stemming gebracht. De CDA-delegatie heeft juist daarvoor gesteld.

Verder schrijft u nog ,,Nederlanders ontvangen nu 6.418 gulden per maand, maar hoeven daarover in Nederland geen belasting te betalen''. Ik wijs u er op dat de Nederlandse Europarlementsleden hetzelfde salaris (schadeloosstelling) ontvangen als de leden van de Tweede Kamer (met een korting van circa 15 procent) en dat wij daarover gewoon in Nederland belastingen en sociale premies betalen volgens de Nederlandse wetgeving. De Nederlandse Europarlementsleden hebben thans dus geen belastingvrij inkomen, zoals vaak wordt gedacht.

    • Hanja Maij-Weggen
    • Cda-Lijsttrekker bij de Europese Verkiezing