Naam van God

Met interesse las ik het stuk van Dr. Kune Biezeveld `God moet maar geen man blijven' (NRC Handelsblad, 6 mei). Wat deze theoloog wil doen is breken met de traditie door God een ander `geslacht' te geven. Jezus noemde God de Vader. Dit is in verschillende delen van het Nieuwe Testament te lezen. Ook zei hij: ,,De Vader en Ik zijn een.'' Jezus is God en mens. Dit moet niet gezien worden als geslacht. Als men de naam van God de Vader of Heer verandert naar de moderne tijdgeest omdat dit zogenaamd minder discriminerend is voor vrouwen en meer past in de tijdgeest, dan is dit geschiedvervalsing en het wijzigen van iets dat niet kan. God heeft altijd bestaan, zal altijd bestaan en verandert niet. Wat God wel heeft gedaan is een openbaring van zichzelf gegeven. In het Oude Testament was hij bekend als God of JHWH, dus onuitspreekbaar voor niet-Joden. Ook werden voorspellingen gedaan over de komst van Christus. In het Nieuwe Testament was Christus er en Hij openbaarde dat God de Vader was.

In de geloofsbelijdenis van de orthodoxe kerk en de rooms-katholieke kerk spreekt men van de Drie-eenheid van God, als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn geen voorspellingen gedaan over nog meer openbaringen van of over God. De feministen moeten het hier helaas mee doen. Als men hier niet mee kan leven, dan moet men maar van godsdienst veranderen of een nieuwe godsdienst uitvinden, zoals Mohammed dat heeft gedaan met de islam. Hij geloofde in dezelfde God als de joden en de christenen, maar heeft een eigen invulling aan zijn nieuwe geloof gegeven, een reeks verwijzigingen gedaan naar het Oude en Nieuwe Testament en een reeks dingen daarin gewijzigd, omdat hij zich niet kon vinden met alles in de Bijbel.

Als men dit wil, dan moet men er voor uitkomen en niet gaan sleutelen omdat de tijdgeest het vraagt.

    • Arthur van de Puttelaar