Herberekening maakt economie 4,2 procent groter

Door een aanpassing van definities en berekeningsmethoden aan gemeenschappelijke standaards van de Europese Unie komt het bruto binnenlands product van Nederland (de totale toegevoegde waarde die binnen de landsgrenzen wordt gegenereerd) 32 miljard gulden ofwel 4,2 procent hoger uit. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.

Door de aanpassing zijn de nationale rekeningen, de statistische beschrijving van de economie die het CBS samenstelt, nauwkeuriger geworden en kunnen ze beter worden gebruikt voor internationale vergelijkingen.

De eenmalige verhoging van het bruto binnenlands product met 32 miljard gulden heeft vergaande consequenties voor de telling van de overheidsfinanciën. Vooral omdat door een grotere noemer wordt gedeeld, blijkt het vorderingentekort van de overheid (het EMU-tekort) over 1998 geen 0,9 procent te zijn, maar 0,7 procent.

Over 1997 zorgt de bijstelling overigens voor een tekort van 1,2 procent in plaats van de tot nu toe gehanteerde 0,9 procent. De staatschuldquote, de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product, valt structureel 2 procent lager uit.

Dat het bbp nu hoger uitvalt, komt door een veelheid aan definitiewijzigingen en andere rekenmethoden. Zo vallen onder meer de investeringen 16 procent hoger uit, omdat ook de uitgaven aan computerprogrammatuur en andere immateriële activa nu worden meegerekend. Het bruto binnenlands product neemt daardoor met 0,8 procent toe.

Ook wordt voortaan afgeschreven op wegen, dijken en rioleringen en andere infrastructuur, waardoor het bbp met 1,4 procent stijgt. De betalingen aan medewerkers van sociale werkplaatsen gelden voortaan als loon (plus 0,6 procent bbp). De registratie van de auto van de zaak en ander loon in natura is veranderd (plus 0,4 procent bbp) en ook de productiewaarde van verzekeringsdiensten (0,4 procent bbp).

Boeking van investeringen bij Defensie, die voorheen niet meetelden, zorgen voor een geringe verhoging van het bbp (plus 0,2 procent bbp). Een groot aantal overige aanpassingen van boekhoudvoorschrften zorgt nog eens voor een opwaardering van het bbp met 0,8 procent. Daartegenover staat een aantal herzieningen die het bbp juist met 0,5 procent drukken.

Opvallend is ook dat de invoer en uitvoer in de nieuwe telling beide 50 miljard gulden hoger uitkomen. De invoer ligt nu 15,7 procent hoger, de uitvoer stijgt met 11,8 procent.

De aanpassing van de nationale rekeningen geschiedt in het kader van een harmonisatie met het mondiaal toegepaste System of National accounts van de Verenigde Naties en het daarmee samenhangende Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen. Ook veel andere EU-lidstaten komen deze week met aangepaste bbp-cijfers. De nieuwe voorschriften worden per 1 mei, komende zaterdag, van kracht.