Ver strekkend akkoord uitstoot van kooldioxide

Het kabinet en de ondernemersorganisatie VNO-NCW hebben een ver strekkend akkoord met elkaar bereikt om de uitstoot van CO2 (kooldioxide) te verminderen. Met de overeenkomst, waarmee de partijen hopen het zogeheten broeikaseffect tegen te gaan, zijn investeringen door het bedrijfsleven in milieuvriendelijke technologieën gemoeid ter waarde van miljarden guldens.

Niet eerder hebben overheid en bedrijfsleven op deze schaal via een dergelijke overeenkomst geprobeerd de luchtverontreiniging aan te pakken. Beide partijen verwachten dat zo'n 80 procent van het industrieel energieverbruik onder de overeenkomst zal vallen.

Tachtig grote bedrijven verplichten zich om de komende jaren in hun fabrieken energiezuinige technieken in te voeren, die zich kunnen meten met de beste in de wereld. Het streven naar het evenaren van de beste op dit terrein wordt vaak aangeduid met de term benchmarking. De bedrijven moeten uiterlijk in 2012 aan deze eis voldoen. In ruil hiervoor zal het kabinet de bedrijven die partij zijn bij de overeenkomst tot die tijd ontzien met nieuwe energieheffingen.

De afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten convenant, dat naar verwachting begin juni zal worden ondertekend. Behalve de ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Pronk (VROM) zullen ook VNO-NCW, de belangenorganisaties van vijf grote industriesectoren en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) tekenen.

Het initiatief tot het convenant werd al in 1997 genomen door het bedrijfsleven. VNO-NCW-voorzitter H. Blankert toont zich opgetogen dat het uiteindelijk gelukt is. ,,Het voordeel hiervan is dat we nu weten waar we aan toe zijn. Zo hopen we te voorkomen dat we steeds weer overvallen worden met nieuwe wensen uit Kamer of kabinet.''

A. van den Biggelaar, directeur van de Stichting Natuur en Milieu, is minder gelukkig. ,,De overheid komt zo deels buitenspel te staan. Ik vind het bizar dat ze hiermee haar eigen bevoegdheden op milieugebied uit handen geeft.''

Over de omvang van de vermindering in CO2-uitstoot bestaat nog geen zekerheid. Volgens VNO-NCW zou het kunnen gaan om zo'n vijf tot tien megaton CO2. Doordat de bedrijven naar verwachting echter de komende jaren in het algemeen meer goederen zullen produceren, zullen zij dus ook meer energie nodig hebben. Dankzij de nieuwe technologieën zal daarom het energieverbruik per saldo vermoedelijk maar met een paar megaton afnemen. Op grond van het verdrag van Kyoto heeft Nederland zich verplicht zijn CO2-uitstoot in 2010 met 6 procent te verminderen ten opzichte van het ijkjaar 1990. Om dat te bereiken is een reductie van de uitstoot van in totaal 50 megaton nodig.

VRAAGGESPREK: pagina 2

    • Floris van Straaten