Greenspan haalt fel uit naar Clinton

Voorzitter Alan Greenspan van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve Bank, heeft gisteren fel uitgehaald naar het groeiende marktprotectionisme van de Verenigde Staten.

Tijdens een toespraak in Dallas hekelde hij de handelspolitiek van de regering Clinton, die naar zijn mening `te bekrompen' is en `te veel op de confrontatie uit is'.

,,De Verenigde Staten heeft in de periode na de Tweede Wereldoorlog altijd voorop gelopen als het ging om het openbreken van internationale markten. Dat heeft ons land én de rest van de wereld veel voordeel opgeleverd,'' aldus Greenspan. ,,Het zou werkelijk dramatisch zijn als nu het omgekeerde gaat te gebeuren.''

Greenspan, die bekend staat als een fervent voorstander van een vrije markt, wees er op dat de geweldige vooruitgang op het punt van vrije concurrentie op de wereldmarkt gedurende de laatste helft van deze eeuw zorg gedragen heeft voor een `beduidend hogere levensstandaard' in die landen die daaraan hebben meegedaan. ,,En de Verenigde Staten in het bijzonder,'' aldus Greenspan.

De FED-voorzitter kritiseerde de handelspolitiek van Washington in scherpe bewoordingen. Volgens hem staat het beleid stijf van innerlijke tegenstrijdigheden. ,,Er wordt uitgegaan van het idee dat het in de handel zo is dat de winst van de ene partij het verlies van de ander impliceert. ,,Maar als handelsbelemmeringen worden geslecht bij beide partijen wint iedereen daarmee. Als de een het wel doet en de ander niet, dan zal degeen die het wel doet er per saldo beter van worden,'' aldus Greenspan.

Greenspan waarschuwde er ook voor om bepaalde vormen van handelspolitiek te `promoten' om het enkele feit dat daardoor banen worden gecreëerd. Hij doelde daarmee op het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) van 1994 tussen de VS, Canada en Mexico. ,,We proberen steun te vinden voor dergelijke verdragen op grond van de misplaatste overtuiging dat ze goed zijn voor de werkgelegenheid. Maar we zouden er beter aan doen om uit te dragen dat ze de levensstandaard verhogen doordat ze concurrentie en productiviteit stimuleren.'' Met name de vakbonden hadden indertijd kritiek op het verdrag omdat het tot banenverlies en lagere lonen zou leiden.

In zijn toespraak wees Greenspan er op, dat de snelle overstap naar high-technology, die is vergemakkelijkt door de vrije handel, pijnlijke veranderingen hebben gebracht voor mensen in bedrijven die weinig concurrerend waren. ,,Maar als je daar handelsbelemmeringen tegenover plaatst heeft dat alleen maar tot gevolg dat je de gehele economie afremt. Het zou daarom hoogst treurig zijn de vooruitgang te blokkeren om de simpele reden dat we de slachtoffers daarvan niet zouden kunnen helpen. Helaas blijkt de strijd voor vrije handel is nooit gewonnen,'' aldus Greenspan. (Reuters)