Rekeningrijden

In de discussies over publiek-private samenwerking (PPS) en rekeningrijden blijven kabinet en Tweede-Kamer volhouden dat rekeningrijden ingevoerd kan worden en de Nederlandse burger deze invoering voorstaat. Nog los van het feit dat het rekeningrijdensysteem zowel technisch als juridisch onhaalbaar is voor deze kabinetsperiode, is dit standpunt maatschappelijk onrealistisch. Het fileprobleem in de Randstad is zodanig dat `betaald in de file staan' geen optie kan zijn.

Het primaat van een besluit over een groot infrastructuurproject ligt uiteraard bij het rijk maar men kan zich afvragen waarom de politiek zo gefrustreerd reageert op de uitlatingen van ABN Amro (NRC Handelsblad, 6 april) en daarmee op alternatieve vormen van betaald rijden in de Randstad zoals tol, betaal- en doelgroepstroken. De belangen van de staat en het bedrijfsleven mogen verschillend van aard zijn, de uitkomsten van de belangen van het bedrijfsleven hoeven niet per definitie altijd anders te zijn dan die van de samenleving. Daar wordt meestal voor het gemak van uitgegaan.

De politiek zal moeten erkennen dat het een normale zaak is dat, als zij het bedrijfsleven laat meeinvesteren in onze infrastructuur, het bedrijfsleven ook medezeggenschap moet krijgen over, in ieder geval, de wijze waarop een project wordt ingevuld. Mogelijk krijgen dan, vaker dan nu, meer realistische oplossingen voor de verkeer- en vervoersproblemen in Nederland de overhand.