Bankwezen anticipeert op renteverlaging

Op de geldmarkt werd in de verslagweek duidelijk geanticipeerd op een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB), mede omdat de daggeldrente al enige tijd onder de `refi-rente' van 3 procent lag. Afgelopen donderdag besloot de ECB de refi-rente van 3,0 naar 2,5 procent te verlagen.

Dat het bankwezen hierop anticipeerde bleek uit het feit dat het vorige week weinig belangstelling toonde voor een nieuwe basisherfinancieringstransactie tegen een refi-rente van 3 procent en er de voorkeur aan gaf te wachten op de volgende transactie tegen een lager tarief. Op dat moment was het ook goedkoper om het geld `uit de markt te halen', want de daggeldrente lag immers onder de refi-rente.

Op de basisherfinancieringstransactie die diende ter vervanging van een oude belening van 102 miljard euro, schreven `slechts' 300 banken in voor een totaalbedrag van 67 miljard euro dat volledig werd toegewezen. Normaal gesproken schrijven gemiddeld zo'n zeven- tot achthonderd banken in, voor een aanzienlijk hoger bedrag. Ondanks de volledige toewijzing verkrapte de geldmarkt door de terughoudendheid van het bankwezen met zo'n 35 miljard euro.

Tegenover deze verkrapping stonden ook twee geldmarktverruimende mutaties. In de eerste plaats was dit de afname van de post `bankbiljetten in omloop' met bijna 2 miljard euro. De afname weerspiegelt het normale seizoenspatroon na de toegenomen vraag naar contanten tijdens de paasvakantie. In de tweede plaats nam de post `verplichtingen in euro's (inclusief overheden)' af met 9 miljard euro. De daling is onder meer het gevolg van schatkistactiviteiten van enkele overheden. Per saldo verkrapte de geldmarkt met ongeveer 25 miljard euro, wat is terug te zien in de daling van de post `rekening courant (inclusief kasreserve)'.

Bij het sluiten van de weekstaat hielden de banken samen 79 miljard euro aan. De gemiddelde aanhouding op de kasreserverekening gedurende de lopende periode kwam daarmee uit op bijna 99 miljard euro. Dat is 1 miljard minder dan de door het Eurosysteem gemaakte schatting van de verplichte kasreserve-aanhouding. Door de krapte op de geldmarkt liep de daggeldrente gedurende enkele dagen van de verslagweek flink op tot boven de 3,0 procent.

Bron: ING Economisch Bureau