Dwang van rechter bij faillissement

Rechters zullen in de toekomst schuldeisers van failliete ondernemers dwingen akkoord te gaan met een regeling om de schulden af te lossen.

Zo zouden ondernemers de kans krijgen na maximaal drie jaar faillissement met een schone lei te beginnen. Justitie wil een aantal rechters speciaal met de faillissementen belasten om `tegenstand' te kunnen bieden aan de eveneens gespecialiseerde curatoren.

Dit is een van de nog niet naar buiten gebrachte plannen van minister Korthals (Justitie) om de faillissementswet te moderniseren. Het juridisch afdwingen van een akkoord zal identiek zijn aan de vorig jaar ingestelde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, die het voor particulieren en eenmanszaken mogelijk maakt maximaal drie jaar na een faillissement één keer een volledig nieuwe start te kunnen maken. Korthals heeft in het kader van de marktwerkingsplannen van het kabinet een werkgroep ingesteld die de consequenties van zijn plannen moet onderzoeken.

Het onderzoek is een van de eerste van de zogenoemde MDW-projecten (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit), waarbij het kabinet marktwerking tracht te bevorderen door wettelijke belemmeringen weg te nemen.

In de ogen van Korthals voldoet de huidige faillissementswet niet langer. Zo kan nu nog een minderheid van schuldeisers op onredelijke gronden een faillissement afdwingen. Ook de periode die aan het faillissement vooraf gaat, de surseance van betaling, heeft momenteel niet het gewenste effect. Omdat 95 procent van de bedrijven die surseance van betaling aanvragen uiteindelijk ook failliet gaat, fungeert de surseance eerder als een voorportaal van het faillissement dan dat het een periode is waarin het faillissement nog kan worden afgewend. Justitie wil het percentage van 95 met de nieuwe wet naar beneden brengen.

De vereniging van solventierecht-advocaten Insolad vindt de voorgestelde wijzigingen nog niet ver genoeg gaan. ,,Er wordt geprobeerd de balans tussen de belangen van de verschillende partijen te bewaren, maar daarmee los je de problemen van de onheldere wet niet op'', meent Insolad-voorzitter De Ranitz.

Bij MKB-Nederland denken ze juist precies het tegenovergestelde. ,,De balans tussen belangen moet gewaarborgd blijven om te voorkomen dat het commerciële verkeer verandert'', aldus beleidsmedewerker A. Blok. Ook de Nederlandse vereniging van banken stemt in ,,grote lijnen'' in met de plannen van Korthals.

FLEXIBEL BANKROETpagina 18