CBS-bezuiniging

In NRC Handelsblad van 9 april wordt in het artikel over inkrimpen CBS Heerlen, minister Jorritsma geciteerd, die de kaasschaafmethode, een evenredige korting op alle diensten van EZ, `te gemakkelijk' noemt.

De minister houdt kennelijk meer van de moeilijke en politiek onbegaanbare weg, namelijk gerichte maatregelen, die uitsluitend bij het CBS - en daarbinnen bij de Heerlense vestiging - terecht zouden moeten komen.

De kaasschaafmethode is in de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt bij operaties als de 4 x min 2 procent en de Grote Efficiency-Operatie (GEO). Groot nadeel van het bezuinigen op deze wijze was altijd, dat er binnen elke organisatie wel delen te vinden zijn die veel kunnen bijdragen, maar er zijn ook delen, waar snoeien onmogelijk is. Overal naar rato bezuinigen is daarom onmogelijk.

Het enig werkbare alternatief voor de kaasschaafmethode is het heroverwegen van de kerntaken. Binnen een bedrijf als het CBS speelt de Centrale Commissie voor de Statistiek hierin een overheersende rol.

De minister wekt nu de indruk dat zij sterk tegen de evenredige kaasschaafmethode is, maar vervolgens suggereert zij dat de invulling van de CBS-bezuiniging een kwestie van efficiency is.

Haar beleid leidt dan toch tot de door haar verguisde kaasschaafmethode. Althans binnen het CBS.

Inmiddels weten we dat vrijwel alle ministeries de taakstelling van Paars II op dit terrein ingevuld hebben via de evenredigheid. Het is daarom niet erg duidelijk waarom de minister van EZ als enige meent hierop een uitzondering te moeten maken.

Als er een eerlijk deel van de bezuinigingslast op de schouders van het CBS zou zijn terechtgekomen, dan was er ook plaats geweest om de invulling te laten gebeuren door efficiencymaatregelen of te komen tot heroverweging van kerntaken.

Binnen dergelijke varianten is de inbreng van de vestigingsproblematiek (Heerlen - Voorburg), zeker op de manier waarop dat op 1 april geschiedde, volstrekt contraproductief; de afgelopen dagen hebben dat aangetoond.