Herwaardering eurosysteem

De driemaandelijkse herwaardering van het financieel overzicht van het eurosysteem op 31 maart liet de afgelopen week duidelijke sporen na in de Weekstaat. Op basis van de geharmoniseerde administratie van het eurosysteem worden aan het einde van elk kwartaal goud, deviezen, aangehouden waardepapieren en financiële instrumenten van het systeem geherwaardeerd. De belangrijkste wisselkoersen die hierbij zijn gebruikt waren die van dollar en yen, 1,0742 respectievelijk 127,81. De waarde per `ounce' (31,1 gram) goud bedroeg 260,5 euro en de waarde van de bijzondere trekkingsrechten bij het IMF werd vastgesteld op 1,26 euro per SDR.

Als gevolg van de herwaardering steeg de passiefpost `Herwaarderingsrekening' met 19 miljard euro. De nettopositie van het eurosysteem ten opzichte van het buitenland nam door de herwaardering toe met 16 miljard euro. De herwaardering heeft geen effect op de geldmarktruimte.

Wat de geldmarktruimte wel beïnvloedde was de 5 miljard euro krappere nieuwe basisherfinancieringstransactie van 39 miljard euro, die op 31 maart werd geëffectueerd. Ruim vierhonderd banken schreven zich in op deze repo-transactie voor samen 118 miljard euro. Een andere verkrappende mutatie van 8,2 miljard euro deed zich voor in de post `bankbiljetten in omloop', die vooral steeg door de paasinkopen. Tegenover deze geldmarktverkrappende effecten stonden ook enkele verruimde mutaties. Zo daalde de post `uitgegeven schuldbewijzen' met 1,5 miljard euro door het vervallen van schuldbewijzen uitgegeven door de centrale bank van Spanje.

Verder daalden de verplichtingen aan overheden, met name aan de Italiaanse overheid, met 15,2 miljard euro. Dit is een gebruikelijk patroon voor de overgang naar een nieuwe maand. Het beroep op de marginale beleningsfaciliteit en het gebruik van de depositofaciliteit waren nagenoeg aan elkaar gelijk. Per saldo vond een verruiming van de geldmarkt plaats. De post `rekening courant' ofwel de kasreserve-aanhouding van het totale bankwezen nam dan ook toe met 4 miljard euro tot 104,3 miljard euro. De laatste door het eurosysteem gemaakte schatting van de verplichte kasreserve-aanhouding bedraagt 100 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau