Kabinet wil meer banen allochtonen

Het kabinet wil het verschil in werkloosheid tussen autochtonen en etnische minderheden in deze kabinetsperiode te halveren.

Ook moeten meer leerlingen uit minderheidsgroepen hun opleidingen met succes kunnen afsluiten. Dit schrijft minister van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) namens het kabinet in de gisteren verschenen nota `Kansen krijgen, kansen pakken'.

In het bijbehorende `uitvoeringsplan' legt het kabinet prioriteit bij de jeugd, de bestrijding van de werkloosheid en het stimuleren van deelname van alle burgers aan onze samenleving. Per thema worden daarbij doel, tijdpad, middelen en taakverdeling tussen het rijk en de andere overheden, bijvoorbeeld de gemeenten, vermeld. In een toelichting op de nota zei mini9ster Van Boxtel dat hij op de resultaten van het voorgestelde beleid ,,mag worden afgerekend''.

In het beleid voor jeugdigen (0 tot 18 jaar) streeft het kabinet vooral naar: het voorkomen van ontwikkelings- en taalachterstanden, het bestrijden van schooluitval en werkloosheid en resocialisatie van jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen.

Verder wil het kabinet een halvering bereiken van het verschil in de werkloosheid tussen autochtonen en etnische minderheden in de periode 1999 tot 2003. Hierbij wordt als startpunt de cijfers over 1998 gehanteerd. Om dit te bereiken worden de afspraken uit het Najaarsoverleg 1998 met werkgevers en werknemers nader uitgewerkt. Dit moet onder meer leiden tot een extra inspanning van de werkgevers en de arbeidsbureaus om meer moeilijk te bemiddelen etnische minderheden aan het werk te krijgen. Zo worden bijvoorbeeld 10.000 extra trajecten voor deze groep ingezet. Ook bij de rijksoverheid moet een evenredige vertegenwoordiging van etnische minderheden over alle functieniveaus plaatsvinden.Participatie is een sleutel voor volwaardig burgerschap, aldus de nota. De participatie van leden van minderheidsgroepen in besturen en leiding van algemene instellingen is te laag. Daarom gaat het kabinet actief alle adviesorganen, gesubsidieerde organisaties op landelijk niveau benaderen om op een evenredige deelname van leden van minderheidsgroepen te wijzen. Daarnaast bekijkt het kabinet de mogelijkheid van een korting op de subsidie aan adviesorganen als zij niet aan de wettelijke verplichting van evenredige deelname voldoen.

Voor het voorkomen van vooroordelen, racisme en discriminatie is een aanpak nodig die dicht bij de mensen staat. Hierbij vervullen in gemeenten de anti-discriminatiebureaus een belangrijke rol.