Minderheden

NRC Handelsblad besteedde op 29 maart aandacht aan een rapport van het Instituut voor Sociologisch–Economisch Onderzoek (ISEO) betreffende de sociaal-economische positie van minderheden in Nederland. Grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat hun positie de laatste jaren in absolute zin weliswaar sterk is verbeterd, maar dat zij in relatieve zin nauwelijks is veranderd.

Zeer frappant is in dit verband de geconstateerde negatieve relatie tussen religiositeit en schoolsucces. Zelfs een paar procent minder religiositeit (Turken ten opzichte van Marokkanen) gaat reeds gepaard met een significant hogere aanwezigheid op Havo en VWO. Natuurlijk mag men hieruit niet zonder meer afleiden dat religie het schoolsucces negatief beïnvloedt. Ook niet dat gering schoolsucces religiositeit stimuleert. Het is heel goed mogelijk, dat een gemeenschappelijke factor ten grondslag ligt aan beide verschijnselen, bijvoorbeeld traditionele gezagsverhoudingen binnen het gezin.

Gezien het uitermate grote belang van maatschappelijke emancipatie van de minderheden, die in hoofdzaak via het onderwijs zal moeten worden bereikt, lijkt gericht onderzoek naar de gesignaleerde samenhang ten zeerste gewenst. Zo'n onderzoek zou kunnen bijdragen tot het bereiken van een doelmatiger beleid via het aanscherpen van de daarbij te hanteren criteria.