Patronen tekenen zich af

De weekstaat van het Eurosysteem vertoonde in de afgelopen week een overzichtelijk beeld. Het terugkerende patroon dat zich in de afgelopen maanden reeds uitkristalliseerde wordt bevestigd.

Ook in het tijdperk voor de Economische en Monetaire Unie was het gebruikelijk dat het bankwezen bij de start van een nieuwe kasreserveperiode genereus werd bedeeld met kredietfaciliteiten. Daarmee werden de banken in staat gesteld een goede start te maken met de kasreserveverplichting.

Ook onder het regime van het Eurosysteem is een dergelijk patroon zichtbaar. Deze verslagweek kregen de commerciële banken gezamenlijk een herfinanciering (refi) van 102 miljard euro toegewezen. Omdat tegelijkertijd een refi van 75 miljard euro verviel, werden de banken per saldo 27 miljard euro ruimer bedeeld.

Een ander maandelijks terugkerend patroon is te herkennen in het beloop van het schatkistsaldo van de EMU-landen bij het Eurosysteem. Als gevolg van vooral Italiaanse belastingafdrachten neemt het tegoed van de Italiaanse staat bij het Eurosysteem tegen het eind van iedere maand toe, om aan het begin van de volgende maand weer fors te dalen. Deze week was daarom een stijging van de post `verplichtingen in euro's (inclusief overheden)' te zien van ruim 14 miljard euro. Volgende week zal naar verwachting een daling in deze post zijn waar te nemen.

Van de stijging van het schatkistsaldo gaat een geldmarktverkrappende invloed uit. De belastingbetalingen komen immers ten laste van de tegoeden van de particulieren bij het bankwezen.

Tegenover deze verkrapping van ruim 14 miljard euro stond de verruimende invloed van de royalere herfinanciering (27 miljard euro), de beperkte afname van de bankbiljettencirculatie en de daling van de aanhouding op de depositofaciliteit bij het Eurosysteem (ruim 3 miljard euro).

De forse daling van deze laatste post hield verband met de buitengewoon hoge aanhouding aan het eind van de afgelopen kasreserveperiode. Banken konden overreserves toen niet meer kwijt in de markt waardoor ze werden genoodzaakt deze op de depositofaciliteit te stallen.

Bovenstaande mutaties leidden er per saldo toe dat de aanhouding op de kasreserve met 16 miljard euro steeg.

Bron: ING Economisch Bureau