`Cardiologen en fysiotherapeuten declareren te veel'

Een aanzienlijk deel van de cardiologen brengt particulier verzekerde patiënten te veel in rekening. Fysiotherapeuten declareren onder steeds nieuwe benamingen behandelingen waarvan het onzeker is of deze voor vergoeding in aanmerking komen. Declaraties van veel tandartsen en ambulancediensten zijn niet te controleren doordat essentiële informatie ontbreekt.

Dit blijkt uit het later deze week te publiceren jaarverslag over 1998 van de Werkgroep declaraties van Zorgverzekeraars Nederland. Daarin beschrijft de Werkgroep de resultaten van zes steekproeven die zij hield naar de declaraties van enkele beroepsgroepen en diensten voor particuliere patiënten. De Werkgroep heeft vorig jaar bij de cardiologen 430.000 gulden kunnen terughalen, bij de fysiotherapeuten ging het om 95.000 gulden.

De afzonderlijke verzekeraars moeten declaraties strenger gaan controleren, vindt de Werkgroep. Met name moeten ze per individuele patiënt de rekeningen in beeld brengen. Op die manier kunnen ze nagaan of er wordt gefraudeerd omdat dan kan blijken dat verrichtingen, zoals het trekken van een bepaalde kies, meerdere keren worden gedeclareerd.

Ook kunnen ze zo zicht krijgen op, medisch gezien, doelmatigheid van de verleende zorg. Maar ook dan, aldus de Werkgroep, bestaat er geen zekerheid dat er toch geen verrichtingen worden gedeclareerd die niet zijn uitgevoerd.

De Werkgroep wil dat de verzekeraars in elk geval beter gaan toezien op het juist invullen van de declaraties. Met name tandartsen en ambulances maken van hun rekeningen een potje, schrijft de werkgroep. Zo vermelden ze vaak geen behandeldata en vatten ze verschillende zaken samen onder de benaming 'materiaalkosten'. De ambulancediensten geven niet aan hoeveel kilometers zij hebben gereden en brengen ritten in rekening die in principe door het ziekenhuis moeten worden betaald. De Werkgroep wil dat er voor de particuliere sector afdwingbare regels komen voor de specificatie van nota`s. De cardiologen hebben vorig jaar hun particuliere patiënten voor zeker 430.000 gulden te veel in rekening gebracht. Voor een aanzienlijk deel van dat bedrag gebeurde dit door het maken van elektrocardiogrammen ten onrechte te declareren.

Het gaat daarbij dan onder meer om ecg's die ze al via een ander tarief vergoed krijgen. Ook worden er nogal eens `afrondingsfouten' op de rekening gemaakt, zo constateert de Werkgroep, waarbij de fout steeds in het voordeel van de cardioloog uitviel.

De Werkgroep signaleert in haar jaarverslag dat vooral de medisch specialisten in ziekenhuizen de neiging hebben het minder nauw te nemen met hun declaraties. Dit zou het gevolg zijn van de afspraak dat de medisch specialisten samen jaarlijks een vast bedrag te verdelen krijgen.