Opnieuw reorganisatie top van VWS

De ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt opnieuw gereorganiseerd.

De enige topambtenaar die de reorganisatie in 1997 overleefde, directeur-generaal P.H.B. Pennekamp, wordt het belangrijkste deel van zijn portefeuille ontnomen. Er komt een nieuwe directeur-generaal die zijn taken op het gebied van thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg overneemt.

De ingreep is nodig omdat het departement in de zorgsector nog steeds niet naar behoren blijkt te functioneren. Zo heeft VWS geen goed inzicht in de omvang van wachtlijsten, levert het invoeren van het zogenoemde persoonsgebonden budget (waarbij patiënten zelf hulp kunnen inkopen) nog steeds problemen op en loopt de ontwikkeling van de ouderenzorg niet naar wens.

Besloten is om de top van het departement niet alleen te versterken met een extra directeur-generaal maar er ook twee plaatsvervangers aan toe te voegen. Eén gaat werken onder de nieuwe directeur-generaal voor de zorgsector, de andere in het directoraat-generaal volksgezondheid. Met deze toevoegingen groeit de ambtelijke top van vier naar zeven.

In een verklaring voor het personeel zegt secretaris-generaal R. Bekker dat de uitbreiding nodig is om de top te ontlasten. ,,De leden van de ambtelijke staf komen tijd tekort. Het regeerakkoord brengt zo veel werk met zich mee, dat de aandacht voor strategie en kwaliteit dreigt te verslappen', aldus Bekker in een intern bulletin.

Het functioneren van Pennekamp is echter evenzeer aanleiding voor de ingreep, zo wordt informeel door het ministerie bevestigd. De benoeming van de al op VWS werkzame Pennekamp tot directeur-generaal, in 1995, wekte indertijd verbazing op het departement. Hij werd niet gezien als een man die inspireert of leiding kan geven. Het onderzoek van bureau Twijnstra Gudde naar het functioneren van het departement, dat tot vernietigende conclusies leidde, bevestigde die waarneming. Het onderzoek leidde tot vervanging van de ambtelijke top en tot een ander bestuursmodel.

In de afgelopen jaren nam de kritiek op het functioneren van Pennekamp toe, hoewel ook werd erkend dat hij onder meer als onderhandelaar grote kwaliteiten heeft. Bovendien kwam zijn relatie met staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) onder grote druk te staan. Vliegenthart, bij wier managementkwaliteiten op het departement overigens ook vraagtekens worden gezet, heeft uitgesproken ideeën over de ontwikkeling van de zorgsector en modernisering van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Waar Vliegenthart een grotere invloed van de vraag naar zorg bij de ontwikkeling van de sector wil, gaat Pennekamp vooral uit van de belangen van de bestaande organisaties. Bovendien zou hij haar wens om de AWBZ te moderniseren frustreren.

Zorgsector

In het artikel Opnieuw reorganisatie top van VWS (in de krant van vrijdag 26 maart, pagina 3) staat ten onrechte dat ,,het departement in de zorgsector nog steeds niet naar behoren blijkt te functioneren''. Er had moeten staan dat ,,het departement nog steeds niet naar behoren de problemen in de zorgsector in de hand heeft''.