INSTITUUT

De Registratiekamer is een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de Wet persoonsregistraties, de Wet politieregisters en de Wet gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens. Verder brengt de Registratiekamer gevraagd en ongevraagd advies uit aan de regering over beleid en wetsvoorstellen waarbij de privacy van de burger in het geding is.

Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan de Registratiekamer een onderzoek instellen om te bepalen of inrichting en gebruik van een persoonsregistratie in overeenstemming zijn met de wet. De registratiekamer beschikt daarvoor over bijzondere bevoegdheden: de betrokken organisatie moet inlichtingen geven en alle verdere medewerking verlenen. een onderzoek kan leiden tot een openbaar rapport.

De Registratiekamer heeft ook de bevoegdheid om klachten te behandelen en in te gaan op verzoeken om bemiddeling.

Registratiekamer, Prins Clauslaan 20, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefonisch spreekuur 9-13 uur:

(070) 381 13 00.

Fax (070) 381 13 01.

nternet: www.registratiekamer.nl