`Informeer artsen via hun eigen computer'

De Tweede Kamer wil dat huisartsen en medisch specialisten op korte termijn allemaal via de computer bereikbaar zijn. Het geld dat daarvoor nodig is moet minister Borst (Volksgezondheid) halen uit de pot die overbleef bij het opheffen, in 1988, van het vrijwillige ziekenfonds.

Tijdens het debat, gisteren, in de Tweede Kamer over de legionellose-epidemie die is uitgebroken onder de bezoekers van de West-Friese Flora in Bovenkarspel, zegde de minister toe hierover met de zorgverzekeraars te gaan praten.

Het geld is hun eigendom, de minister kan daar niet over beschikken. De zorgverzekeraars willen eerst een concreet voorstel zien voordat ze hiermee instemmen. Ze zeggen daarbij dat het hooguit kan gaan om het stimuleren van de automatisering. Van het financieren van de communicatie-infrastructuur kan geen sprake zijn.

De Tweede Kamer steunde de manier waarop Borst de uitbraak van de veteranenziekte heeft aangepakt. Volgens de minister betrof het hier een ,,zeer uitzonderlijke'' situatie waartegen het niet mogelijk is vooraf afdoende maatregelen te treffen.

De Kamer wil niettemin dat Borst de regelgeving aanscherpt. De minister zegde toe daar pas over te beslissen als over enige tijd een evaluatie gereed is van de aanpak van de epidemie. Die evaluatie zal op verzoek van de Kamer door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd.

Ook nam Borst de suggestie van het Kamerlid Kant (SP) over om artsen in het land eerder te waarschuwen. Nu werd daartoe besloten toen de bron van de besmetting, de Flora, was vastgesteld.

Volgens de minister komen er nu geen nieuwe slachtoffers van de besmetting met de legionellabacterie meer bij. Tot dusver zijn er onder de bezoekers van de Flora 18 dodelijke slachtoffers geteld. In totaal zijn 231 bezoekers ziek geworden. Bij 94 van hen is de veteranenziekte vastgesteld.

Minister Borst hield de Kamerleden voor dat epidemieën nooit helemaal voorkomen kunnen worden. Er is volgens haar ook geen reden nu grote evenementen te mijden. Die zijn in de afgelopen jaren in grote aantallen gehouden, waar vaak ook grote waterpartijen te vinden waren, zonder dat die hebben geleid tot een epidemie of zelfs maar tot een epidemietje, aldus Borst.