Geen wanbeheer bij Zuidelijk Toneel

Het financieel beheer van Het Zuidelijk Toneel is `voldoende' en de financiële positie van het gezelschap is niet zorgwekkend. Wel dienen maatregelen te worden genomen om zowel het financiële beheer als de positie van te verbeteren. Dit zijn de twee voornaamste conclusies van een door de accountantsdienst van het ministerie van OCW ingesteld onderzoek.

De boekhouding van HZT is kritisch bekeken naar aanleiding van een in 1997 ontstaan tekort van 7,5 ton en de kritiek van twee opgestapte medewerkers. Het gezelschap heeft beiden in totaal vier ton genoegdoening moeten betalen, waardoor het tekort is opgelopen tot 1.150.000 gulden.

Volgens de accountants is het tekort voornamelijk te wijten aan de verhuizing twee jaar geleden. Daarnaast constateerden zij forse budgetoverschrijdingen ten behoeve van de producties Koppen en De onbeminden, beide ensceneringen van zakelijk en artistiek leider Ivo van Hove. Zij menen echter dat er voldoende mogelijkheden zijn om het tekort voor het einde van het lopende Kunstenplan, eind 2000, te saneren. Volgens M. van Engen, de woordvoerder van het gezelschap, resteert tegen die tijd een tekort van 40.000 gulden. Kritiek van de beide opgestapte medewerkers op de omvangrijke nevenactiviteiten van Van Hove, die tevens artistiek leider is van het Holland Festival, werd eerder al weerlegd door de Arbitragecommissie Theater.