Zeggenschap platteland ligt bij provincies

Provincies krijgen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het beheer van het platteland. Het karakter van het platteland verschilt per regio en dat maakt een landelijke aanpak om het platteland te behouden ongewenst.

Dat staat in de gisteren gepresenteerde nota `Kracht en Kwaliteit' van minister Apotheker en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). De nota bevat de hoofdpunten voor het landbouwbeleid voor de huidige kabinetsperiode.

Hoewel het aandeel van de landbouw in de economie nog steeds afneemt, willen de beide bewindslieden het platteland in zijn huidige vorm behouden. Het is, menen zij, karakteristiek voor Nederland. ,,Het platteland is inmiddels een woon- en werkplek voor 6 miljoen burgers. En bijna 16 miljoen Nederlanders zoeken er regelmatig rust, ruimte en stilte op'', zo schrijven Apotheker en Faber in de nota.

God moet terug naar Jorwerd, menen de bewindslieden, refererend aan een boek van schrijver Geert Mak (Hoe God verdween uit Jorwerd) over het wegvallen van de sociale structuren op het platteland. De onderlinge afhankelijkheid van platteland en stad neemt eerder toe dan af en die tendens moet een positieve draai krijgen. ,,De landbouwsector moet op zoek naar een nieuw contract met de samenleving, daarom is bijzondere aandacht voor de toekomst van het platteland gerechtvaardigd'', aldus de LNV-bewindslieden.

Uit een vorig jaar gehouden onderzoek van het Staring Centrum, een onderzoeksbureau van het Landbouw Economisch Instituut, bleek dat de verschillen per regio enorm zijn. Noord-Nederland heeft relatief veel groen en rustige gebieden terwijl daar de vraag naar plattelandsrecreatie klein is. De Randstad kampt daarentegen met een enorm groen ruimteprobleem om aan de wensen van alle stadsbewoners tegemoet te komen.

Juist vanwege het specifieke karakter van de regio's staat in de gisteren gepresenteerde nota dat de provincies zelf met regioplannen zullen moeten komen waarin ze aangeven hoe ze het platteland leefbaar en vitaal willen maken of houden. Na goedkeuring door de landelijke overheid krijgen de provincies de beschikking over een regionale envelop, een eigen budget.

Voor de vernieuwing van de regionale economieën zullen landgoederen en groene bedrijventerreinen worden gestimuleerd en zullen private financiers gezocht worden om projecten te ondersteunen. Om het platteland leefbaar te houden zal er veel aandacht komen voor de ontwikkeling van de recreatie– en zorgfunctie.

In de huidige kabinetsperiode wordt jaarlijks 650 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor deze zogenoemde plattelandsvernieuwing. Hier zitten echter ook de herstructureringsgelden voor de varkens- en pluimveehouderij en de glastuinbouw bij in. Apotheker zei gisteren ook te rekenen op geld uit Brussel voor zijn beleid.

In de nota wordt tevens aandacht besteed aan de voedselproductie. Vooral de nog steeds groeiende biologische landbouw zal verder gestimuleerd worden door boeren te helpen die willen omschakelen van een regulier naar een biologisch bedrijf.

Deze zomer zullen de bewindslieden een nota uitbrengen over een Vitaal Platteland. Daarin zullen de economische, sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten van een vitaal platteland aan de orde komen. Dit betekent dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt teruggedrongen, boeren meer nevenactiviteiten moeten gaan ontplooien en aan natuurbeheer moeten gaan doen en de productie van voedsel dier- en milieuvriendelijk moet plaatsvinden.

[Nota `Kracht en Kwaliteit' op Internet: www.nrc.nl/Doc]