Chirac kan niet worden vervolgd

President Jacques Chirac wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor illegale financiering van functionarissen van zijn neogaullistische RPR-partij uit de kas van de gemeente Parijs. Hij kan alleen worden vervolgd voor een speciaal Haute Cour.

De beslissing van het openbaar ministerie betekent een opluchting voor de president en zijn omgeving. Vorige week werd bekend dat een rechter van instructie, die al geruime tijd de financiële banden tussen de RPR en de stad Parijs onderzoekt, over een brief van Chirac zou beschikken die de president persoonlijk in verband brengt met verboden praktijken.

De brief dateert van december 1993. Chirac was toen burgemeester van Parijs en voorzitter van de RPR. Al jaren zijn er aanwijzingen dat enige tientallen partijfunctionarissen op de loonlijst van het stadhuis stonden zonder daar reëel werk te verrichten. In deze nieuwe brief zou Chirac zelf de personeelsafdeling van het stadhuis promotie vragen van een secretaresse die bij de RPR werkte. Zij was aan het einde van haar loopbaan en zou zo aan een hoger pensioen komen.

De rechter van instructie heeft advies gevraagd aan de officier van justitie in zijn ressort. Die heeft nu laten weten dat zijns inziens een president in functie niet voor een gewone rechtbank strafrechtelijk kan worden vervolgd. De scheiding der machten blokkeert die mogelijkheid. Alleen het bijzonder Haute Cour is bevoegd recht te spreken over een president in functie, en dan nog alleen wegens eventueel hoogverraad.

De vraag of deze regel ook geldt voor daden verricht vóórdat een president zijn hoge ambt ging bekleden, is in januari ongevraagd beantwoord door Frankrijks Constitutionele Raad. Die zei in een andere zaak terloops dat dit niet kan. Die uitspraak deed toen nogal wat stof opwaaien, omdat ze Chirac evident goed van pas kwam, terwijl de voorzitter van die Raad, de socialistische oud-minister van Buitenlandse Zaken Roland Dumas, die in grote juridische moeilijkheden verkeert, steeds op verrassend joviale steun van Jacques Chirac kon rekenen.

Dumas is sinds vorige week in zo grote moeilijkheden gekomen dat hij, volgens Le Figaro vanmorgen, voor het eerst zou overwegen zich tijdelijk terug te trekken uit zijn hoge functie. Zijn vroegere vriendin Christine Deviers-Joncour heeft de rechters verteld dat de tientallen miljoenen guldens die zij van het Franse olieconcern Elf heeft gekregen in werkelijkheid bestemd waren voor Dumas. Hij zou de benoeming van Loïc Le Floch-Prigent als president-directeur hebben mogelijk gemaakt en daarvoor op deze wijze zijn bedankt. Dumas, een vertrouweling van wijlen president François Mitterrand, verliest nu snel steun in politieke kring.