Flexibele krijgsmacht

,,Het systeem van legervorming zou het mogelijk moeten maken, dat [...] de krijgsmacht soepel, tijdelijk en gefaseerd kan worden versterkt door het oproepen van reeds geformeerde reserve-eenheden'', aldus de generaal-majoor b.d. J. Schaberg in zijn bijdrage `Flexibele krijgsmacht is zorg hele kabinet' (NRC Handelsblad, 16 maart).

De generaal pleit hier voor het concept van de `flexible force', waarmee in 1996 middels de Nota Reservistenbeleid korte metten werd gemaakt. De reservist werd toen naar de zijlijn verwezen. Zogenaamd om de krijgsmacht flexibeler en professioneler te maken, maar in werkelijk om zoveel mogelijk van het toenmalige beroepspersoneel binnen de organisatie te kunnen houden en door druk van een aantal krijgsmachtdelen, met name de Koninklijke Marine. Vastgeroest in oude denkpatronen zijn velen kennelijk nog niet in staat om in te zien, dat de reservecomponent van onze toekomstige krijgsmacht fundamenteel zal moeten verschillen van de mobilisabele component uit de tijd van de Koude Oorlog.

Inmiddels wordt echter steeds duidelijker, dat binnen afzienbare tijd de wal het schip zal keren. Als de Nederlandse krijgsmacht de gestelde taken naar behoren wil kunnen blijven uitvoeren is het de hoogste tijd dat alsnog ook haar reservecomponent wordt geprofessionaliseerd!