Samaranch beeft, maar kan wereld weer aan

Het Internationaal Olympisch Comité vergaderde twee dagen over maatregelen om de corrupte organisatie te zuiveren. Voorzitter Samaranch keek gisteren tevreden terug.

Zoals altijd speelde Juan Antonio Samaranch met trillende vingers met een pen, toen hij gisteren in het Palais de Beaulieu op het podium zat en voor het eerst na de tweedaagse IOC-sessie in Lausanne de confrontatie aanging met de wereldpers. Hij was echt niet ziek, zei hij, zoals hij in veel kranten had gelezen. En hij had nauwelijks te lijden gehad onder de zware kritiek van de laatste maanden. De 78-jarige Spanjaard verkeerde in goede gezondheid, niets stond hem in de weg zijn ambt als voorzitter tot 2001 te blijven uitvoeren.

Zoals Samaranch op de eerste dag van de speciale IOC-sessie zijn leden had toegesproken, zo sprak hij nu via de media tot de wereldbevolking. ,,We hebben de afgelopen dagen een belangrijke boodschap gegeven: wat we beloven doen we ook.'' Het IOC had het grootste kwaad weggesneden, het IOC had besloten hervormingen in te voeren bij de toewijzing van de Olympische Spelen, het IOC had twee commissies in het leven geroepen die de organisatie moeten behoeden voor negatieve ontwikkelingen en zicht op een gezonde toekomst bieden, en het IOC was tegemoetgekomen aan de wens zijn financiën opnieuw transparant te maken. ,,Maar in de vorige jaarcijfers was nooit iemand geïnteresseerd'', zei hij cynisch.

Samaranch had het als zijn plicht gevoeld aan te blijven als voorzitter van het IOC, hoeveel druk er ook met name uit Amerikaanse hoek was uitgeoefend om te vertrekken. Met het gezicht van een beroepsgokker zei hij dat de overweldigende meerderheid waarmee de leden woensdag hadden ingestemd met zijn beleid, hem had verrast. ,,Ik kreeg meer stemmen dan tijdens mijn verkiezing tot voorzitter in 1980 in Moskou.'' Samaranch sprak over de corruptieaffaires als ,,een incident''. Zeker, er was natuurlijk prestigeverlies. ,,Maar we zullen er alles aan doen om de goede naam terug te krijgen. We hebben onze sponsors een grote schoonmaak beloofd en we hebben er ons aangehouden.''

Eerder hadden enkele IOC-leden al buiten de congreszaal nogmaals in lovende woorden hun steun aan Samaranch betuigd. Net als de voorzitter waren zij er zeker van dat de plannen voor hervormingen voldoende zijn om de buitenwereld te overtuigen van de integere bedoelingen. Het Nederlandse IOC-lid Hein Verbruggen herhaalde wat hem eerder die dag een ovatie van de vergadering had opgeleverd. ,,Ik heb gevraagd de blaam te leggen op Salt Lake City. Die stad is minstens voor 50 procent verantwoordelijk voor het schandaal. En ik heb meegedeeld dat het Amerikaanse Olympisch Comité zo betrokken is dat bestuurders zijn afgetreden. Ik heb ook gezegd dat het belachelijk is dat Clinton is gevraagd een anticorruptiewet op te stellen. Nota bene was de Amerikaan Bob Helmick het eerste IOC-lid dat moest opstappen wegens belangenverstrengeling.''

Verbruggen vond daarnaast dat zijn lidmaatschap als voorzitter van de internationale wielrenunie eigenlijk ongewenst is. ,,Voorzitters van sportbonden moeten geen lid zijn. Dat geeft belangenverstrengelingen. Ex-voorzitters kunnen wel functioneren vanwege hun deskundigheid.'' Verbruggen ging daarmee in op de gewijzigde plannen om IOC-leden te benoemen. Ze maken deel uit van de rol die de in te voeren commissie `IOC 2000' krijgt. Deze commissie wordt belast met onder meer de bidbookprocedures, de bepaling van de plaats van de Spelen en de benoeming van nieuwe IOC-leden. De commissie zal bestaan uit twaalf IOC-leden en twaalf prominente buitenstaanders die op velerlei gebied deskundig zijn, maar vooral sportachtergrond moeten hebben.

Samaranch wordt voorzitter zijn van de commissie 2000, omdat het volgens het Olympic Charter zijn plicht is de ontwikkelingen van nabij te volgen. En: ,,I am the president because I am the president of the IOC.'' In juni van dit jaar wordt tijdens het IOC-congres het eerste rapport verwacht van een speciale commissie die is belast met het ontwerpen van plannen. Namen van prominente kandidaten als Delors, Kissinger en Agnelli zijn uit de lucht gegrepen, benadrukte Samaranch gisteren. ,,Ik heb alleen gezegd: mensen zoals zij.'' De commissie IOC 2000 zal tijdens een congres aan einde van dit jaar klaar moeten zijn, zodat het volgende millennium kan beginnen met een vernieuwd IOC.

Naast de commissie IOC 2000 wordt een ethische commissie gevormd. Die gaat bestaan uit zeven of acht personen, waarvan drie buitenstaanders, voorgezeten door een IOC-lid. De buitenstaanders moeten ervaring hebben op zakelijk en politiek terrein. Zij hebben een controlerende en adviserende functie, en dienen er op toe te zien dat onreglementaire praktijken voortaan worden vermeden.

Ook werd gisteren een commissie in het leven geroepen voor de kandidatuur van de Winterspelen van 2006. Een zogenaamde selectiecommssie samengesteld uit vijftien mensen: acht IOC-leden, drie leden van de atletencommissie, een lid van federatie van sportbonden, de voorzitter van de evaluatiecommissie, een vertegenwoordiger van de federatie van nationale olympische comités, de IOC-deken (het oudste lid) en de IOC-voorzitter. Aan de vooravond van de verkiezing zal deze commissie twee van de zes kandidaatsteden (Sion, Turijn, Helsinki, Zakopane, Poprad en Klagenfurt) voordragen voor stemming door de IOC-leden. Niemand van evaluatiecommissie mag nog een bezoek brengen aan de kandidaatsteden.

Samaranch sprak de hoop uit dat het IOC zijn imago heeft gezuiverd. ,,De wereld heeft de Olympische Spelen nodig, de jeugd heeft er recht op. Zonder sport en het IOC krijgt het dat niet.''