ORGANISATIE

Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat het college, waarvan de drie leden voor het leven worden benoemd.

Daaronder vallen twee stafdirecties en drie onderzoeksdirecties. De stafdirecties dienen ter ondersteuning van de onderzoeksdirecties. De secretaris is het ambtelijk hoofd.

Stafdirectie Beleid en Communicatie Directeur: H.P. Kuipers.

Stafdirectie Bedrijfsvoering Directeur: O.B. van Nugteren.

Directie I Directeur: M.J. Winters. Onder deze directie vallen de bureaus:

Binnenlandse Zaken en Politie en Justitie

Financieel Beheer en Informatievoorziening

Financiën

Buitenlandse Zaken en Defensie.

Directie II Directeur: H. de Groot. Hieronder vallen de bureaus:

Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Europees en Rijksbreed Doelmatigheidsonderzoek en de Heerlense vestiging van de Rekenkamer

Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Directie III Directeur: H.W.M. Wesseling. Hieronder vallen de bureaus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Publiek-private sector.

Eind 1998 werkten 342 mensen bij de Rekenkamer, die samen 314 formatieplaatsen innamen. Van de medewerkers was 44 procent vrouw. Het aantal medewerkers bedroeg 334 in 1997 en 324 in 1996.

Aan personeel werd 35,5 miljoen gulden uitgegeven, ofwel 114.000 gulden per formatieplaats. Ruim driekwart van de mensen werkt bij de onderzoeksdirecties. De overige uitgaven bedroegen 9 miljoen.

Aan onderzoek bij het rijk en de met het rijk verbonden organen werden in 1998 19.400 dagen besteed, tegen 19.900 in 1997 en 21.800 in 1996. Eén dag onderzoek kostte 2.275 gulden, tegen 2.025 gulden in 1997 en 1.750 gulden in 1996.