Meer rechten voor WAO'ers bepleit

Zieke en arbeidsongeschikte werknemers moeten een wettelijk recht krijgen op begeleiding naar werk. De Tweede Kamer heeft een D66-motie van die strekking gisteren met een krappe meerderheid aangenomen. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) ziet niets in een dergelijk recht, maar zegt zich nog te zullen beraden op de motie.

De indiener van de motie, het Kamerlid Schimmel, wil dat dit recht in het Burgerlijk Wetboek komt te staan. Op grond daarvan kan de zieke of arbeidsongeschikte ,,aanspraak maken op informatie over en begeleiding naar werk''. Alleen VVD en CDA stemden tegen.

Dezelfde stemverhoudingen golden voor een motie van PvdA en D66 die het kabinet opriep afspraken te maken over streefcijfers van het aantal gedeeltelijk arbeidsgeschikten dat bedrijven in dienst moeten hebben. Die streefcijfers zouden per bedrijfstak moeten gelden die werkgevers en werknemers gezamenlijk dienen vast te stellen.

De ervaringen met het gebruik van een percentage van het personeel dat aan een bepaalde eis moet voldoen, zijn slecht. Zo kwam een wettelijke maatregel om werkgevers te dwingen een bepaald percentage allochtonen in dienst te nemen, nimmer van de grond. Hetzelfde geldt voor de WAGW waarmee de minister van Sociale Zaken werkgevers kan verplichten tussen de 3 en 7 procent gehandicapte werknemers in dienst te hebben.

De moties zijn een reactie op de volgens de Kamer ,,te weinig ambitieuze'' plannen van Hoogervorst om de stijging van de WAO te reduceren. Die reductie wordt volgens instanties die bij de WAO betrokken zijn, pas bereikt als meer bekend wordt over het ziekteverzuim in het jaar dat aan de WAO voorafgaat. Om die reden gaan het Verbond van Verzekeraars, de uitkeringsinstellingen en arbodiensten gezamenlijk een databank opzetten met gegevens over het eerste ziektejaar.