Europa

Süddeutsche Zeitung

Dit aftreden toont aan dat deze Commissie zich verplicht voelt zo niet aan belastingbetaler dan wel aan de publieke opinie om de politieke verantwoordelijkheid voor haar handelen te nemen. De democratische controle van de Europese uitvoerende macht is in de verste verte zeker niet voldoende. Maar zij overstijgt, zoals nu bewezen is, dat wat het Europees Parlement met zijn bescheiden hulpmiddelen doen kan. Dat maakt dit aftreden zo waardevol en misschien, hoe merkwaardig dat ook mag klinken, tot een geluksdag voor de Europese eenwording.

[...] Nu komt het erop aan van de schok gebruik te maken om het echte politieke Europa te bevorderen. De Commissie die over 180 miljard mark per jaar beschikt, moet eindelijk eens aan een competent parlement ondergeschikt worden gemaakt.

Financial Times

Het gevaar is nu dat de regeringsleiders het hoofd in het zand steken en de huidige Commissie in functie laten totdat zij het eens zijn geworden over een nieuwe. Of ze benoemen een interimregering tot het eind van het jaar. In de huidige omstandigheden, zouden dergelijke vertragingen verkeerd zijn.

De Commissie is terecht afgetreden – een late erkenning van politieke verantwoordelijkheid – en moet nu schielijk worden vervangen.

Een voorzitter zou kunnen en moeten worden gekozen, idealiter op de EU-top in Berlijn van volgende week. [...] Wie gekozen wordt moet dan – voor het eerst – een zekere mate van speelruimte krijgen voor het selecteren van de toekomstige Commissieleden. [...] Wat er ook gebeurt, het Europees Parlement moet het nieuwe team goedkeuren.

[...] Niet alleen de Commissie moet in het vervolg op zijn hoede zijn. Ook de lidstaten moeten opgewassen zijn tegen nieuwe democratische beperkingen van hun achterkamertjespolitiek.

De Standaard

Als Parijs besluit Cresson ondanks alles toch te handhaven, staat niet alleen het Europees Parlement, maar heel Europa voor schut.

Het werk in de diepte, de Europese machinerie bijsturen en de geloofwaardigheid herstellen, zal wellicht pas volgend jaar goed op gang kunnen komen. Gesteld tenminste dat de wil aanwezig is om het te doen.

Het is misschien niet populair om te zeggen, maar een snelle uitbreiding van de Europese Unie maakt de besluitvorming nog ingewikkelder en de handhaving van bepaalde normen van goed bestuur alleen maar hachelijker.

Europa krijgt de kans op korte termijn versterkt uit de crisis te komen. De Commissie wordt wellicht uitgezuiverd en hopelijk versterkt. Plots krijgen de Europeanen het gevoel dat het er wel wat toe doet, dat Europa toch meer is dan een naamloze producent van reglementen. Een Europa dat geen crisissen kent, geen politieke dramatiek, leeft niet. Dit Europa leeft duidelijk wel en krijgt nu de kans te tonen dat het schoon schip kan maken met laksheid en rommelige bestuurspraktijken.

Le Monde

Als het uur van de opvolging in Brussel zal aanbreken, zal ieder zijn verantwoordelijkheden moeten nemen. De toekomstige Commissie zal haar administratieve en financiële organisatie gezond moeten maken, haar besluitvormingsprocessen moeten verbeteren en bovenal haar inspiratie en teloorgegane bezieling moeten hervinden. Daartoe moeten misschien wel haar omvang en haar financiële middelen worden vergroot.

Om zich te ontwikkelen heeft Europa een sterke en verenigde Commissie nodig, en een offensief parlement. Wat de regeringen betreft, zij moeten het met elkaar eens worden over een hervorming van de Europese instituties.