Banken lopen 5 mln euro mis

Het bankwezen heeft in de afgelopen kasreserveperiode per dag bijna 1,1 miljard euro meer aangehouden bij het Eurosysteem dan noodzakelijk. De banken hielden, gecorrigeerd voor factoren die geen verband houden met de kasreserveaanhouding, gemiddeld 99,4 miljard euro aan op de `Rekening courant' van het Eurosysteem. De verplichte gemiddelde aanhouding bedroeg voor de eerste kasreserveperiode 98,3 miljard euro. Het totale bedrag aan `overaanhouding' komt daarmee, gegeven de lengte van de eerste kasreserveperiode (56 dagen), uit op ruim 60 miljard euro. Het Eurosysteem geeft de banken geen vergoeding over het bedrag dat ze te veel aanhouden. Doordat de banken dit geld niet in de markt hebben uitgezet, tegen een marktrente van ongeveer 3 procent, zijn ze samen zo'n 5 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. Hoewel dit bedrag verspreid over alle banken in de EMU niet zo groot is, valt wel op dat de overaanhouding met 1 procent per dag groter is dan de circa 0,5 procent die voorheen in Nederland gebruikelijk was. Opgemerkt zij dat enige overaanhouding gebruikelijk is, omdat onderaanhouding erg duur is.

De kredietverlening aan het bankwezen uit hoofde van de `basisherfinanciering' nam in de afgelopen week af met 3 miljard euro. Deze geldmarktverkrappende mutatie is het saldo van een vervallende faciliteit van 78 miljard euro en een nieuwe van 75 miljard euro, die loopt tot woensdag 24 maart. Een andere geldmarktverkrappende mutatie deed zich voor in de post `Verplichtingen in euro's'. De belangrijkste mutatie hierin betrof de stijging van de schatkistsaldi met 4,3 miljard euro als gevolg van het innen van belastingen en dergelijke.

Geldmarktverruimende mutaties van betekenis ontbraken. Als gevolg van alle transacties daalde de post `Rekening courant' met 7,3 miljard euro. De totale aanhouding op de rekening courant daalde daarmee tot 107,6 miljard euro. De banken hebben over het verstreken deel van de tweede kasreserveperiode gemiddeld 107,7 miljard euro aangehouden op de reserverekening. De door het Eurosysteem nieuw gemaakte schatting van de verplichte kasreserveaanhouding bedraagt 100,4 miljard euro. Per dag is tot dusver gemiddeld 7,3 miljard euro te veel aangehouden.

Bron: ING Economisch Bureau