Groningen wil eigen provinciale enquête

Provinciale Staten van Groningen krijgen de mogelijkheid een provinciale enquêtecommissie in te stellen. Groningen zou dan de eerste provincie zijn met zo'n commissie.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten deed de staatsrechtgeleerde D.J. Elzinga onderzoek naar een enquêtemogelijkheid van een lagere overheid. Uit zijn voorstudie bleek dat gemeenteraden en Provinciale Staten geen volledige enquêtecommissie kunnen instellen, omdat zij geen getuigen van buiten het provinciale ambtenarenkorps onder ede kunnen horen.

Om die reden is uiteindelijk gekozen voor een commissie beleidsonderzoek, bestaande uit Statenleden. Zij krijgen een budget en ze kunnen bijstand krijgen van provincie-ambtenaren. Statenlid Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) deed tijdens de algemene beschouwingen in 1996 het voorstel de mogelijkheid van het instellen van een dergelijke `provinciale enquêtecommissie' te onderzoeken. Hij vindt dat Provinciale Staten meer democratische rechten moeten krijgen. ,,Mijn motief was de democratie van de Staten te vernieuwen en te verbreden. De Groninger Staten kunnen straks zelf ook gericht onderzoek doen naar effecten van bepaald beleid en hoor en wederhoor toepassen, in plaats dat er een onderzoeksbureau wordt ingehuurd. Daardoor wordt de politiek inzichtelijker. Dit is een instrument dat zaken tot de bodem kan uitzoeken.'' Onderwerpen die zich volgens Van der Hoek lenen voor een provinciale enquête zijn onder andere het windmolenbeleid en de miljoenen guldens die de afgelopen twintig jaar in de Groningse vaarrecreatie zijn gestoken. ,,Je kunt je afvragen wat dat heeft opgeleverd.'' Hij zegt niet te ,,willen zwartepieten''. ,,Het gaat erom wat je van gevoerd beleid kunt leren.''