De erfenis

Deze week bereikte mij een blijde tijding van het notarissenkantoor DT & DMH uit Amsterdam. Hier volgen enkele cruciale citaten.

Notaris mr. F.J. Platteel schrijft: ,,Bij mij is in behandeling de nalatenschap van Adel Blank, geboren te Sassenheim op 24 september 1949, laatstelijk gewoond te hebbende te Noordwijk, A. van 's-Gravenzandestraat 154 (hierna te noemen `de erflaatster'), overleden op 10 augustus 1997. Daar aanvankelijk geen erfgenamen opkwamen, is mijn kantoorgenoot Mr. N. Terwoert benoemd tot curator over de nalatenschap van de erflaatster. Het door het Centraal Bureau voor Genealogie verrichte erfgenamenonderzoek heeft uitgewezen dat u als een van de zes thans bekende nog in leven zijnde erfgenamen gerechtigd bent tot erflaatsters nalatenschap. De nalatenschap vertoont een ruim positief saldo (...) Aangezien het erfgenamen onderzoek alsmede de inventarisatie van de nalatenschap nog niet geheel is afgerond, kan de grootte van ieders erfdeel nog niet exact worden vastgesteld.''

Dat laatste was slechts een kwestie van (korte) tijd, begreep ik. Verder vroeg de notaris mij of ik nog andere erfgenamen wist. Deze vraag legde ik onmiddellijk als irrelevant terzijde. Milde vreugde overheerste, al vroeg ik me wel af wie Adel Blank kon wezen. Een vergeten tante? Een trouwe lezeres die mij vanuit haar graf ook materieel haar dank wilde betonen? De lezers moesten eens beseffen hoezeer zo'n gebaar op prijs wordt gesteld. Of was het een bastaardje van mijn vader? Dàt had ik nou niet direct achter mijn oude heer gezocht.

Opeens viel mijn oog op de kleine letters van het adres van de afzender: De Trust & De Mexicaanse Hond Notarissen, p/a Kloveniersburgwal 50. Bliksems! Mijn teleurstelling goed verbergend, belde ik de volgende dag het toneelgezelschap. De telefoniste bleek overbezet. Steeds weer moest ze uitleggen dat het om een `ludieke actie' ging van De Trust om de aandacht te vestigen op een nieuw stuk van Alex van Warmerdam: Adel Blank. Het stuk gaat over een familie die over een erfenis ruziet, terwijl de erflaatster nog stervende is.

Veel bellers bleken woedend te zijn geweest. Ze hadden alleen nog wat bijzonderheden willen weten van de notaris en zagen opeens hun erfenis verdampen. Ik vond het dan ook niet zozeer een ludieke, alswel een keiharde actie. Tref de Nederlander niet in zijn portemonnee! De toorn Gods zal uw deel zijn.

De Trust moet natuurlijk niet vreemd opkijken van een `ludieke' reactie van haar publiek. Wij gaan naar Adel Blank, maar nemen tomaten mee.