Banken ruim in hun jasje

De Europese geldmarkt was de afgelopen week ruim; het gezamenlijke Europese bankwezen hield meer kasreserve aan bij het Eurosysteem dan het verplicht is. De weekstaatpost `rekening courant', waarvan de kasreserve deel uitmaakt, geeft daarvan een indicatie en steeg met 15,6 miljard euro tot 114,9 miljard euro. De gemiddelde aanhouding kwam daarmee uit op circa 107 miljard euro, terwijl de verplichting 99,7 miljard euro bedroeg.

Het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) heeft gisteren aangegeven deze ruime situatie niet ongewenst te vinden. Het ESCB maakte bekend in de toewijzing van de herfinancieringsfaciliteiten ernaar te blijven streven het bankwezen voldoende liquiditeiten te verschaffen om zo de daggeldrente meer in lijn te brengen met de refi-rente. Een daggeldrente van 3,10 procent ligt kennelijk nog te ver boven de refi-rente van 3 procent.

Deze bekendmaking biedt de gelegenheid dieper in te gaan op het geldmarktbeleid van het ESCB. Het ESCB kan hierbij gebruikmaken van open-markttransacties (waaronder herfinancieringsfaciliteit en valutaswaps) en permanente faciliteiten (de marginale beleningen en de deposito). Deze middelen zijn terug te vinden in de weekstaat.

De ontwikkeling van de autonome weekstaatposten bankbiljettencirculatie en schatkistsaldi staat buiten de directe invloedsfeer van het ESCB en wordt bepaald door het gedrag van respectievelijk het publiek en de nationale overheden. De fluctuaties van deze posten beïnvloeden wel de ruimte op de geldmarkt. Het geldmarktbeleid van het ESCB is er nu op gericht om de schommelingen in deze autonome weekstaatposten soepel op te vangen. `Soepel' moet hierbij worden opgevat als zodanig dat de daggeldrente geen hevige fluctuaties vertoont en rond het niveau van de refi-rente schommelt. Abrupte en forse bewegingen in de daggeldrente kunnen namelijk doorwerken in de overige geldmarkttarieven en daarmee zorgen voor onrust en onduidelijkheid over het rentebeleid.

Om de genoemde souplesse te bevorderen heeft het ESCB dus aangegeven voldoende liquiditeiten aan de markt te blijven verschaffen. Het is een interessante vraag of de geldmarktverruimende werking die het ESCB hiermee voorstaat een prelude of een substituut is van een verlaging van de officiële tarieven.

Bron: ING Economisch Bureau