Letterenvisitatie

Frans van Steijn, coördinator kwaliteitszorg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), schrijft dat een tussenzin in mijn stuk over de `Waarheidqueeste van de Bijlmerenquête' ,,kant noch wal raakt'' en ,,gewoon onzin'' is (NRC Handelsblad, 27 februari). De zin betrof de visitatie van de Nederlandse Letterenfaculteiten. Van Steijn betoogt dat de visitatie niet 4 miljoen heeft gekost, doch slechts 1,1 miljoen, dat er geen sprake van was dat wetenschappelijke publicaties onvindbaar waren, en dat ik ,,uit mijn duim zuig'' dat de Universiteit van Twente in het rapport wordt genoemd.

Het is blijkbaar niet onnuttig het geheugen van de coördinator kwaliteitszorg van de VSNU op te frissen. Daarbij beperk ik mij tot de berichtgeving die het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) verspreidde inzake de Letterenvisitatie. Het ging om een `mega-visitatie' waarin dertien vakpanels 167 opleidingen en 155 onderzoeksprogramma's beoordeelden. Het Hoger Onderwijs Persbureau berichtte: ,,De complete visitatie heeft volgens de VSNU één miljoen gulden gekost. De kosten die faculteiten zelf moesten maken, zijn daarin niet meegeteld. De totale kosten zullen daarom waarschijnlijk in de buurt van de vier miljoen gulden liggen.'' Voorts beschreef het persbureau hoe de panels hun oordeel baseerden op door de faculteiten aangeleverde rapporten: ,,Het papierwerk bevatte hiaten. Veel panels klagen over incomplete publicatielijsten of over artikelen waarvan ze alleen de titel en inhoudsopgave kregen.'' Ten slotte berekende het HOP het gemiddelde van alle visitatie-oordelen wat betreft onderzoek en onderzoeksscholen. Dit resulteerde in een lijstje met rapportcijfers. Bovenaan die lijst staat de Universiteit Twente met een 8, dan volgt Tilburg met een 7,64, dan Groningen met een 7,56 enzovoort.

Rest de vraag waarom Frans van Steijn mij beticht van het schrijven van `onzin' , `uit de duim zuigen' en het raken van `kant noch wal', terwijl ik slechts herhaalde wat reeds in alle Nederlandse universiteitsbladen was afgedrukt. Deze zijn vast en zeker te raadplegen bij de VSNU. Dat behartigt immers ,,de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties, en is tevens werkgeversorganisatie''. Bovendien is zij, in haar eigen woorden, ,,de organisator van het internationaal vermaarde stelsel van kwaliteitszorg''.