Geldmarkt weer in `normale' conditie

In tegenstelling tot vorige week toen de kleinere banken een deel van hun overtollige middelen nog op de depositofaciliteit hadden geplaatst, werd de afgelopen week een veel kleiner bedrag aan deposito's aangehouden. De post daalde met 1,2 miljard euro, wat aangeeft dat de geldmarkt thans in een meer `normale' conditie verkeert.

De door het Eurosysteem gemaakte schatting van de verplichte aanhouding op de kasreserve, bedraagt voor de nieuwe kasreserveperiode 98,5 miljard euro. Dit is 0,3 miljard euro meer dan in de vorige periode. De nieuwe periode is ingegaan op 24 februari en loopt tot en met 23 maart.

Onder de posten die niet direct verband houden met de monetaire beleidstransacties viel een forse mutatie te bespeuren. De vorderingen in vreemde valuta daalden met 2,5 miljard euro. De daling vloeide voort uit het vervallen van een aantal swaptransacties, die voor 1 januari 1999 door de nationale centrale banken waren uitgevoerd. De centrale banken kochten destijds vreemde valuta van de banken in ruil voor nationale valuta, wat toen een verruimend effect had op de geldmarkt. Deze transacties zijn nu weer teruggedraaid.

Verder nam de totale kredietverlening aan de financiële sector in de afgelopen week toe. De stijging van de kredietverlening werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een nieuwe basisherfinancieringstransactie op 24 februari ter waarde van 78,0 miljard euro. De vorige transactie, die op dezelfde datum verviel, had een omvang van 64,9 miljard euro.

Het verschil (13,1 miljard euro) werd voor een klein gedeelte gecompenseerd door een afname van het beroep op de marginale beleningsfaciliteit, terwijl ook de overige kredietverlening afnam, waardoor de totale stijging van de kredietverlening uitkwam op 12,9 miljard.

Tegenover deze geldmarktverruimende mutaties stonden ook enkele geldmarktverkrappende veranderingen. Zo steeg de post `verplichtingen in euro's (incl overheden)' met 6,9 miljard euro, voornamelijk als gevolg van belastinginning.

Daarnaast nam de post `bankbiljetten in omloop' licht toe. Als gevolg van alle transacties steeg de aanhouding op de kasreserve met 3,8 miljard euro. Per saldo bleef de geldmarktruimte onveranderd. De geldmarkttarieven bleven echter niet stabiel. Deze liepen op door het `uit de cijfers lopen' van een aanvankelijk verwachte renteverlaging door de ECB.

Bron: ING Economisch Bureau